Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων επί των οποίων η διαφορά αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου ανέρχεται σε 2,5% αντί του ορθού1,5%.Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2006 θα παραλαμβάνονται στις περιπτώσεις που οι προσκομιζόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου 2,5% αντί του ορθού 1,5%, όπως προβλέπεται από τον ν.3296/2004.

Οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπισθούν από το πρόγραμμα της εκκαθάρισης Φόρου Εισοδήματος και στο εκκαθαριστικό σημείωμα, στην τελευταία γραμμή του πλαισίου με τίτλο: «5.ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ κτλ.»

θα τυπώνεται το μήνυμα :«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ Ν.3296/2004».