Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 για ορισμένη κατηγορία υπόχρεων.Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α ) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ1264 /14/10/2005 (ΦΕΚ 1435Β΄) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006(ΦΕΚ 204Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων εταιρειών κοινοπραξιών και κοινωνιών που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
5. Το γεγονός ότι η υποβολή των δηλώσεων αυτών συμπίπτει με τις εορτές του Πάσχα.

6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της περίπτ. α της παρ 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 με ΑΦΜ 4 και 5 που λήγει στις 5 και 10 Απριλίου 2007 αντίστοιχα, ορίζεται η 11η Απριλίου 2007.

2. Επίσης η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ, με ΑΦΜ 4 και 5 που λήγει στις 5 και 10 Απριλίου 2007 αντίστοιχα, ορίζεται η 11η΄ Απριλίου του 2007.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.