Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. (ΦΕΚ Β΄ 163/13.2.2006)Αρ.Πρ 1008564/110/0006Δ/13.02.06 Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. (ΦΕΚ Β΄ 163/13.2.2006)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/05) “Οικονομικά
θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων”, με τις οποίες
συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
45/Α΄/99), μπορεί να ορίζεται εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών, από τις ρυθμίσεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού του ως άνω νόμου.

2. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών,
αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που
αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
“Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα”.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι, τα παρακάτω έγγραφα και διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του πρώην Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.), εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου
16 του ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου
11 του ν. 2690/1999, για τους εξής ειδικούς λόγους, αντίστοιχα:

α/α ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

1. Η επικύρωση αντιγράφων των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 και Ε12, η οποία γίνεται
μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα αυτών. Ακριβή αντίγραφα από
αντίγραφα των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 και Ε12, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί
από την οικεία Δ.Ο.Υ. επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.

Τα πρωτότυπα των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 και Ε12, που υποβάλλονται από τους
πολίτες, ελέγχονται και τηρούνται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και ενδέχεται να διαφέρουν από τα
αντίγραφα που κατέχουν οι φορολογούμενοι.

2. Το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή E5) ή των
συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3, Ε9), που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση, όταν συνοδεύονται από την υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Η διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς, στις
οποίες πρέπει να προσκομίζουν το έντυπο Ε1 ή Ε5 ή τα συνυποβαλλόμενα έντυπα
(Ε2, Ε3, Ε9), ως δικαιολογητικά.

3. Η επικύρωση αντιγράφου του πιστοποιητικού του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (άρθρο 105 του ν.
2961/2001). Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή καταστροφής του πρωτοτύπου κατά τη
διάρκεια ισχύος του, επιτρέπεται η έκδοση αντιγράφου μόνο από τη Δ.Ο.Υ. Κατ’ εξαίρεση,
επικύρωση ακριβούς αντιγράφου του πιστοποιητικού, μπορεί να γίνει, μέσα στη διάρκεια της
ισχύος του, από το συμβολαιογράφο που έχει χρησιμοποιήσει το πρωτότυπο σε προγενέστερο
συμβόλαιό του, προκειμένου το αντίγραφο αυτό να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ίδιο είτε
από άλλο συμβολαιογράφο.

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (είσπραξη οφειλόμενων φόρων κληρονομιών, δωρεών,
γονικών παροχών) και των πολιτών (αποφυγή διπλής μεταβίβασης).

4. Η επικύρωση αντιγράφου του πιστοποιητικού του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (άρθρο 32 του Ν.
2459/1997), δεδομένου ότι εκδίδεται μόνο κατά τη μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου. Σε
περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο υπόχρεος υποβάλλει νέα αίτηση, για χορήγηση
νέου, με υπεύθυνη δήλωση για την απώλειά του.

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών) και των πολιτών
(αποφυγή διπλής μεταβίβασης).

5. Η επικύρωση αντιγράφων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Εντυπο Φ4 TAXIS), των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (Εντυπο Φ5 TAXIS),καθώς και των δηλώσεων Φ.Π.Α., περιοδικών (Εντυπο Φ2 TAXIS) και εκκαθαριστικών (ΕντυποΦ1 TAXIS), η οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα των παραπάνω Πινάκων και Δηλώσεων, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.

Οι πίνακες και οι δηλώσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, από
τον υπόχρεο σε φόρο και ενδεχομένως το αντίγραφο, το οποίο αυτός προσκομίζει για
επικύρωση, να διαφέρει, ως προς το περιεχόμενο, από τους αρχικώς υποβληθέντες πίνακες και
δηλώσεις.

6. Η επικύρωση αντιγράφων των εντύπων Β1 του TAXIS (Σημείωμα θεώρησης Βιβλίων και
Στοιχείων) και Β2 του TAXIS (Δήλωση έναρξης-μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.), η
οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των εντύπων
αυτών. Ακριβή αντίγραφα των ως άνω επικυρωμένων αντιγράφων των Εντύπων Β1 και Β2 του
TAXIS, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.

Για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης των στοιχείων των αντιγράφων, που κατέχει ο υπόχρεος προς
υποβολή.

7. Ολα τα τελωνειακά παραστατικά και τα επισυναπτόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, που
ρυθμίζονται από κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις, καθώς επίσης και τα
υποβαλλόμενα για τη χορήγηση ατέλειας δικαιολογητικά, τα οποία επικυρώνονται μόνο από
την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, που τηρεί το σχετικό φάκελο και μπορεί να αξιολογεί το
αίτημα του ενδιαφερομένου, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.

α) Η χρήση των τελωνειακών παραστατικών είναι σαφώς προσδιορισμένη από την κοινοτική και
εθνική τελωνειακή νομοθεσία, όπως επίσης και οι περιπτώσεις της έκδοσης αντιγράφων και
του αιτιολογικού χορήγησης αυτών. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση χορήγησης ακριβούς
αντιγράφου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καταγράφει στο πρωτότυπο την έκδοση αυτού, καθώς
και το αιτιολογικό του, προς αποφυγή χορήγησης δεύτερου αντιγράφου για τον ίδιο λόγο, με
σκοπό τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, β) Διασφαλίζονται τόσο τα κοινοτικά,
όσο και τα εθνικά συμφέροντα, για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης ή παραποίησης του πρωτοτύπου ή
του ακριβούς αντιγράφου αυτού και τυχόν μη επιτρεπτής χρήσης του, από τον ενδιαφερόμενο.

8. Τα συνοδευτικά διοικητικά ή εμπορικά έγγραφα των προϊόντων, που υπόκεινται σε Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και προβλέπονται από:

– τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2719/1992 (ΕΕL 276/19.9.1992),
όπως ισχύει, με τον οποίο καθορίστηκε η μορφή και ο τύπος του Συνοδευτικού Διοικητικού
Εγγράφου (Σ.Δ.Ε.), που χρησιμοποιείται κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία σε καθεστώς
αναστολής των προϊόντων, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ή αντίστοιχου εμπορικού εγγράφου,
εφόσον περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το διοικητικό έγγραφο και

– τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 3649/1992 (ΕΕL 369/18.12.1992), με τον οποίο καθορίστηκε η
μορφή και ο τύπος του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού
Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.), που χρησιμοποιείται κα τά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων,
υπο κειμένων σε Ε.Φ.Κ., για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στο Κράτος-Μέλος αποστολής ή
αντίστοιχου εμπορικού εγγράφου, εφόσον περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το διοικητικό
έγγραφο, τα οποία επικυρώνονται μόνο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στην οποία έχουν
υποβληθεί τα πρωτότυπα αντίτυπα των εγγράφων.

α) Ο τύπος, οι επεξηγήσεις συμπλήρωσης και η χρήση των συνοδευτικών εγγράφων των
προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., καθορίζονται από κοινοτικές διατάξεις και αφορούν
στην εφαρμογή εναρμονισμένων σε επίπεδο Ε.Ε. διαδικασιών. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται,
σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων, με συγκεκριμένο προορισμό (π.χ. το αντίτυπο αριθμ. 1
για τον αποστολέα, το αντίτυπο αριθμ. 2 για τον παραλήπτη κ.λπ.) και συνεπώς, η χρήση
τους είναι σαφώς καθορισμένη από κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, ενώ η παρακολούθηση
και ο έλεγχός τους, γίνεται από την τελωνειακή υπηρεσία, ως την κατά το νόμο αρμόδια
αρχή. Η εξαίρεση των εγγράφων αυτών, από τις διατάξεις περί επικύρωσης αντιγράφων
εγγράφων, επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του καθορισμένου προορισμού αυτών,

β) Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν είτε προϊόντα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., τα οποία βρίσκονται
σε καθεστώς αναστολής καταβολής των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων (Σ.Δ.Ε), είτε
προϊόντα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., για τα οποία οφείλονται φόροι στο Κράτος-Μέλος προορισμού
(Α.Σ.Δ.Ε.). Η διακίνηση των προϊόντων αυτών εμπεριέχει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κίνδυνο
και η διαχείριση των συνοδευτικών τους εγγράφων αποτελεί μέσο ελέγχου της κανονικότητας
της διακίνησής τους. Σε περιπτώσεις απώλειας, μη επιστροφής, παραποίησης των στοιχείων ή
αντικανονικής χρήσης των εν λόγω εγγράφων, υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για
τον ίδιο τον επιτηδευματία εγγυητή της διακίνησης, καθώς και για το κράτος, ήτοι διαφυγή
εσόδων σε περιπτώσεις απάτης, στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων
κ.λπ. Οπως είναι προφανές, η διαχείριση των εγγράφων αυτών εμπεριέχει ιδιαίτερα υψηλό
οικονομικό κίνδυνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ