Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτωνΑναπροσαρμογή, συμπλήρωση και επέκταση των τιμών του αντικειμενικού συστήματος
προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.
1249/1982 και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984.

Σας ενημερώνουμε ότι με την 1122435/3634/ΟΟΤΥ/Δ ΠΟΛ. 1158/30-12-2005 Απόφαση Υπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών, αναπροσαρμόστηκαν, συμπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν οι τιμές του
αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των
διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984. Οι τιμές
αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ανωτέρω ακινήτων που
μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου ή δωρεά ή γονική παροχή ή για δήλωση
ακινήτων στις δηλώσεις Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Ειδικού Φόρου 3% επί
των ακινήτων εταιρειών, εφαρμόζονται οι νέες τιμές από 1-1-2006.

Οι τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας
αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41Α του
Ν. 1249/1982 και οι τιμές της αξίας γης με το αντικειμενικό σύστημα σε περιοχές εκτός
σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, εξακολουθούν να ισχύουν.