Αύξηση του ποσοστού της παρεχομένης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εγγύησης προς τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.Αριθμ. οικ.18191/2060

ΦΕΚ Β 1741/31.8.2007

Αύξηση του ποσοστού της παρεχομένης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εγγύησης προς τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Εχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα” (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) “Οργανισμός της Γ.Γ.Β.”, του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α71995) “Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.”, και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.”.

3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α’) “Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) “Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού”.

4. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 “Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις”.

5. Την υπ’ αριθμ. 3405/28.11.2000 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ Ε(2000), σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα.

6. Το π.δ. 121/10.3.2004 “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).

7. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 614/5.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με “Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 106/Γ/13.4.2004).

8. Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Υπουργού”” (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004).

9. Την C(2001)-550 της 14.3.2001 απόφαση της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ. 2000 – 2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως ισχύει και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 2.10.

11. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

12. Το π.δ. 81/2002 “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών” (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1447/2001 του Συμβουλίου.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσο αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως τροποποιήθηκε με τον 448/2004.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1860/2004 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερομένων άρθρων στους τομείς της γεωργίας και αλιείας όπως ισχύει σήμερα.

17. Την υπ’ αριθμ. Α/οικ. 19637/1349/Φ2.6.1./ 13.11.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία ανατέθηκε η παρακολούθηση υλοποίησης των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – ΕΠΑΝ Μέτρο 02.6.1 (σήμερα Μέτρο 02.10) στη Δ/νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 252/Α718.10.2002).

18. Τις διατάξεις του ν. 3066/2002 “Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” άρθρο 8.β.

19. Το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3190/2003 “Τροποποίηση του ν. 2323/1995 Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 249/Α/2003).

20. Την υπ’ αριθμ. 12882/867/31.7.2003 κοινή υπουργική απόφαση “Εγκριση των Κανονισμών Παροχής Εγγυήσεων και Λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ” (ΦΕΚ 1065/Β/2003) τροποποιηθείσα όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

21. Το άρθρο 9 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α72004).

22. Το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3438/2006 “Σύσταση Σ.Ε.Ε.Σ.” (ΦΕΚ 33/Α/2006).

23. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 “Εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 110/Α’).

24. Την υπ’ αριθμ. 5533/Β2/1546/2003 απόφαση της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝ για την ένταξη της πράξης “Ιδρυση και λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ”.

25. Τις υπ’ αριθμ. 9536/1072/6.5.2005 (ΦΕΚ 699/Β/25.5.2005) και 11403/1190/17.5.2005 (ΦΕΚ 771/Β/8.6.2005) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπομένης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

27. Την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, αποφασίζουμε:

Την, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3066/2002, αύξηση του ποσοστού της παρεχομένης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εγγύησης προς τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Με την ανωτέρω αύξηση, το ποσοστό της εγγύησης των πάσης μορφής χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς τις προαναφερόμενες πληγήσες επιχειρήσεις, θα ανέρχεται, στο 80% του ύψους αυτών (των χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31.6.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ