ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ. ΤΕΑΠΑΕ
“1) Χορήγηση σύνταξης ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ όταν η κύρια σύνταξη τελεί υπό αναστολή λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτουμένου ορίου ηλικίας
2) Τροποποίηση οδηγιών περί λύσης της υπαλληλικής σχέσης
3) Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ ασφ/νων (γυναικών ανδρών) με τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου”.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/659/588, Αρ. Εγκ. 93/6.7.2004)Σχετ.: Εγκ. 169/85, 164/86 και 75/91.

1. Όπως είναι γνωστό βασική προϋπόθεση για την χορήγηση σύνταξης από το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ είναι η προηγούμενη χορήγηση σύνταξης από τον φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ενώ οι απαιτούμενες κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη προσδιορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού και διαφοροποιούνται αναλόγως της αιτίας συνταξιοδότησης. Η αιτία συνταξιοδότησης (δηλ. αν πρόκειται για παραίτηση, απόλυση κλπ) για την αναγνώριση δικαιώματος από το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ πρέπει να συμπίπτει με την αιτία για την οποία συνταξιοδοτείται ο ενδιαφερόμενος από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο ( εγκ.169/85).
Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 288/85 το δικαίωμα συνταξιoδότησης ασκείται από το δικαιούχο με αίτηση που υποβάλλεται και συνοδεύεται από αντίγραφο απόφασης χορήγησης σύνταξης από το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ από την παρ. 2 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου ορίζεται η έναρξη καταβολής της σύνταξης ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ με τις αναφερόμενες σ’ αυτό διαφοροποιήσεις.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1976/91,οι οποίες παραπέμπουν και στα άρθρα 2 και 3 του Ν.1902/90, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. κλπ, οι οποίοι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης, αλλά όχι και το απαιτούμενο όριο ηλικίας, μπορούν ν’ αποχωρούν από την Υπηρεσία τους οποτεδήποτε, χωρίς όμως να τους καταβάλλεται η σύνταξη, η οποία αναστέλλεται μέχρι την συμπλήρωση του απαιτουμένου σε κάθε περίπτωση ορίου ηλικίας,.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς απόφαση συνταξιοδότησης, στην οποία όμως ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εκείνη της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Κατά συνέπεια, μέχρι την ημερομηνία αυτή υπάρχει αναστολή καταβολής της σύνταξης, μετά την λήξη της οποίας αρχίζει να καταβάλλεται η τελευταία, προσαυξημένη με τις αναπροσαρμογές που μεσολάβησαν στο διάστημα αναστολής.
Περαιτέρω με την διάταξη του εδαφ. β΄ της παρ.6 του άρθρου 3 του Ν. 1976/91 ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού (ήτοι αναστολή’ καταβολής της κύριας σύνταξης) αναστέλλεται και η καταβολή της επικουρικής σύνταξης από τα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων και λοιπών επικουρικών ταμείων μέχρι την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης, οπότε καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις που έχουν στο μεταξύ χορηγηθεί.
Σύμφωνα με την έννοια της διάταξης του προαναφερομένου εδαφίου για τους υπαλλήλους που υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, διέπονται όμως από το ίδιο νομικό καθεστώς, βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές, με την αναστολή της κύριας σύνταξής τους θα αναστέλλεται και η επικουρική τους σύνταξη από τους φορείς επικουρικής ασφάλισής τους, εφόσον βέβαια κατά τον χρόνο της αποχώρησής τους έχουν θεμελιώσει συντ/κό δικαίωμα με τις χρονικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τους φορείς αυτούς.
Επομένως η προαναφερομένη διάταξη εφαρμόζεται και στο ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ, δεδομένου ότι ο κλάδος ανήκει στην κατηγορία “των λοιπών Επικουρικών Ταμείων”, αφού ως γνωστό στην ασφάλισή του υπάγεται για επικουρική συνταξιοδότηση το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. ή και άλλων Οργανισμών, που συνταξιοδοτείται με τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων ή με σχετικές μ’ αυτές διατάξεις.
2. Τροποποιώντας τις οδηγίες που δόθηκαν με τις αριθμ. 164/86 και 75/91 εγκυκλίους της Δ/νσής μας περί της λύσης της υπαλληλικής σχέσης ημερομηνία που ως γνωστόν ελέγχεται η ύπαρξη των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση από το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το νέο Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 2683/99) η υπαλληλική σχέση θεωρείται ότι έχει λυθεί, ως κατωτέρω, όπως μας γνωστοποιήθηκε από τη Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού με τα αρ. πρωτ. Γ30/139/22304 και Γ30/ 319/22604 έγγραφά της:
α) Παραίτηση: Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την παραίτηση πριν από την πάροδο (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε (15) ημέρες από την πάροδο (15) ημερών από την υποβολή της παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Επίσης η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας: Στις περιπτώσεις αυτές η υπαλληλική σχέση λύεται την ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος αποχωρεί από την υπηρεσία του (ημερομηνία η οποία του γνωστοποιείται νωρίτερα με σχετική απόφαση της υπηρεσίας).
Σημειώνουμε ότι εκτός από τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης λύσης, η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαημέρου. .
Τ’ ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται αναλυτικά αφενός μεν στην απόφαση συνταξιοδότησης που εκδίδει ο κύριος φορέας και αφετέρου στα εκδοθέντα για κάθε ενδιαφερόμενο πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, οπότε και διευκολύνεται ο εντοπισμός της ημερομηνίας λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
3. Από τις διατάξεις του καταστατικού του ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ και συγκεκριμένα από το άρθρο 1 του Π.Δ. 288/85 (ΦΕΚ 107/ Α/31585) προβλέπονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφ/νων του, ενώ με το άρθρο 8 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος θεσπίστηκαν ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα με σκοπό την συνταξιοδότηση των ασφ/νων εκείνων που είχαν μεν μακρά προϋπηρεσία πλην όμως λόγω της καθυστερημένης υπαγωγής στην ασφάλισή του, δεν πληρούσαν τις χρονικές προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 288/85.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν.1976/91 οι γυναίκες ασφ/νες στα Ειδικά Ταμεία της παρ. 1 του άρθρου αυτού μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ΤΑΠΟΤΕ οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες ασφ/νοι, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανικάνων παιδιών με δικαστική απόφαση θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 20ετούς συνταξίμου, κατά το καταστατικό του κάθε ταμείου χρόνου, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης και την ηλικία.
Συνεπώς εφόσον τ’ ανωτέρω πρόσωπα συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα κύριας ασφάλισης (ήτοι TAΠΟTE κλπ) δικαιούνται λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 2084/92 περί εναρμονίσεως συντ/κών προϋποθέσεων των επικουρικών φορέων μ’ αυτές των φορέων κύριας ασφάλισης και επικουρικής σύνταξης !ΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΕΑΜ με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, ήτοι 20 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του καταστατικού του ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ που αναφέρονται στη θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής σύνταξης εξακολουθούν να ισχύουν.
4 Για τη συγκεκριμένη όμως κατηγορία ασφ/νων δεν θα εφαρμόζεται το άρθρο 8 του Π.Δ.288/85, που αναφέρεται στις μεταβατικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθόσον αυτές μετά την ολοκλήρωσή τους καταλήγουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ., στο οποίο όπως είναι φυσικό δεν περιλαμβάνεται η εν λόγω κατηγορία ασφ/νων (αφού η ευνοϊκή αυτή διάταξη θεσπίσθηκε μετά την ισχύ του καταστατικού του ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ).