ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΤΑΤ-ΜΓΓ

1. Κοινοποίηση ισχύοντα πίνακα δραχμικής αύξησης συντάξεων τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ επανεκφρασμένο σε ευρώ.

2. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 27 ν. 2972/2001.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/637/301, Αρ. Εγκ. 26/1.4.2002)ΣΧΕΤ: Η Εγκύκλιος 75/93.

1. Σας κοινοποιούμε τον ισχύοντα πίνακα δραχμικής αύξησης συντάξεων τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ (Α.Υ.Υ.Π.Κ.Α. Φ27/3168/89) όπως επανεκφράστηκε σε ευρω με τους γενικούς κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης, από την ομάδα Διαδικασιών / Εντύπων του Προγράμματος Ευρω-ΙΚΑ για γνώση και εφαρμογή.

ΙΣΧΥΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΑΝΕΚΦΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΔΡΧ. ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

5000 – 6500 1000 5000 – 6500 2,93

6501 – 8000 1500 6501 – 8000 4,40

8001 – 8300 3500 8001 – 8300 10,27

8301 – 8600 4000 8301 – 8600 11,74

8601 – 8900 4500 8601 – 8900 13,21

8901 – 9200 5000 8901 – 9200 14,67

9201 – 9500 5500 9201 – 9500 16,14

9501 – 9800 6000 9501 – 9800 17,61

9801 – 10100 6500 9801 – 10100 19,08

10101 – 10400 7000 10101 – 10400 20,54

ΙΣΧΥΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΑΝΕΚΦΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΔΡΧ. ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

10701 – 11000 8000 10701 – 11000 23,48

11001 – 11300 8500 11001 – 11300 24,94

11301 – 11600 9000 11301 – 11600 26,41

11601 – 11900 9500 11601 – 11900 27,88

11901 – 12200 10000 11901 – 12200 29,35

12201 – 12500 10500 12201 – 12500 30,81

12501 – 12800 11000 12501 – 12800 32,28

12801 – 13100 11500 12801 – 13100 33,75

13101 και άνω 12000 13101 και άνω 35,22

2. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291/27.12.2001 τ.Α´) “Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις” και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

´Οπως είναι γνωστό, με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του εδ. β´ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1276/82, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Π.Δ. 336/84, που όριζαν τον τρόπο υπολογισμού του συντάξιμου μισθού που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της σύνταξης των ασφ/νων του τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις καταστατικές διατάξεις του συγχωνευθέντος Ταμείου.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 27/12/01, τροποποιούνται οι προϊσχύουσες διατάξεις και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συνταξίμου μισθού.

Συγκεκριμένα:

α) Μέχρι ποσού 100,00 ευρώ λαμβάνουμε όλο το ποσό.

β) Για τμήμα αποδοχών από 100,01 ευρώ έως 150,00 ευρώ λαμβάνουμε το μισό και

γ) Για τμήμα αποδοχών από 150,01 ε και άνω λαμβάνουμε το 1/4.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΘ. 2972/200 1

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο27

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1276/1982, όπως ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως εξής:

“Από το μέσο όρο αποδοχών που προκύπτει κατά τον τρόπο που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή, λαμβάνονται :

α) ολόκληρο το ποσό μέχρι 100 ευρώ, β) ποσοστό 50% για τμήμα των αποδοχών από 100,01 ευρώ μέχρι 150 ευρώ, γ) ποσοστό 25% για το τμήμα των αποδοχών από 150,01 ευρώ και άνω”.