ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2003

Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2003.

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/28, Αρ. Εγκ. 25/10.4.2003)Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε την με αρ. Φ11321/6538/425/ 2003 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2606/98, για το έτος 2003 χορηγείται αύξηση στις συντάξεις και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/02, ως εξής:

α) Για το τμήμα σύνταξης μέχρι 500, 00 ΕΥΡΩ κατά ποσοστό 4%.

β) Για το τμήμα σύνταξης από 500,01 ΕΥΡΩ έως 1000,00 ΕΥΡΩ κατά ποσοστό 2%.

Για το τμήμα σύνταξης από 1000,01 ΕΥΡΩ και άνω δεν χορηγείται αύξηση.

Έπειτα από τα παραπάνω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ από 1/1/2003 διαμορφώνονται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα 2.

2. Οι ανωτέρω αυξήσεις θα χορηγηθούν από 1/1/2003 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31/12/2002, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1/1/2003, με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησής τους πριν από την 31/12/2002.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω αυξήσεις αφορούν όλο το έτος 2003, δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β΄ εξάμηνο, δηλαδή από 1/7/2003.

3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 111/2003 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και 1 Α.

β) Όπως είναι γνωστό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων με ανήλικα παιδιά, που δεν εργάζονται, των αναπήρων η θυμάτων πολέμου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυνταξιούχους. Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το IΚΑ.

Αντίθετα, όταν το θεμελιωμένο δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το IΚΑ καταβάλλει το Κ.Ο., όπως και στην περίπτωση των ασφαλισμένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του ΥΕΚΑ, δεν δικαιούνται το Κ.Ο., αλλά μόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.

δ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων (είτε αυξητική είτε μειωτική) η σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε μέλη οικογένειας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 20/83 και 3 8/83 για την Α Τ Α.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ. 4 του β εδαφίου του Ν. 1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της ΑΤΑ από μία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,7 4 ΕΥΡΩ το μήνα και συγχρόνως απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από ης δύο πηγές.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άμεσος η έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ η οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης , όπως ισχύει κάθε φορά.

Μετά την αύξηση των ορίων μισθών, καθώς και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το 2003, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 2.966,00 ΕΥΡΩ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣIΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 2606/22.4.1998 (Α 89).

2.Τις διατάξεις του π.δ.213/1992 (Α 102) “Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων” και του π.δ. 372/95 (Α201) “Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρό-νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας”.

3. Την με αρ. 1100383/1330/A0006/ 31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών”.

4. Την με αρ. 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων”

5. Το με αρ. πρωτ. 17762/119/13.3. 2003 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών “Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2003”.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 226.031 χιλιάδων ευρώ περίπου στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του ν. 2084/92.

7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 2362/27.11.95 (Α 247).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ, IΚΑ- ΤΕΑΜ, IΚΑ-ΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του ν. 1976/91 αυξάνονται από 1.1. 2003 ως εξής:

– Για το τμήμα σύνταξης έως 500,00 ευρώ κατά ποσοστό 4%.

– Για το τμήμα σύνταξης από 500,01-1000,00 ευρώ κατά ποσοστό 2%.

– Για το τμήμα σύνταξης από 1000,01 ευρώ και άνω δεν χορηγείται αύξηση.

Τα προαναφερόμενα ποσοστά αυξήσεων υπολογίζονται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1.1.2003

Βασικό: 392,16

Προσαύξηση για σύζυγο: 29,41

Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 19,59

Αύξηση: 4% για τμήμα σύνταξης μέχρι 500,00 Ευρώ

α) Με σύζυγο και παιδιά

Κατηγορία Βασικό Ο.Κ. Κ.Ο. Κ.Ο. με Κ.Ο. με Κ.Ο.

Σύνταξης (χωρίς με σύζυγο σύζυγο με

προσαυξήσεις) σύζυγο και 1 και σύζυγο

παιδί 2 παιδιά και 3

παιδιά

Γήρατος 392,16 421,01 439,74 458,24 476,80

Αναπηρίας 392,16 421,01 439,74 458,24 476,80

Μελών 352,93 – – – –

Οικογενείας

β) Με παιδιά χωρίς σύζυγο

Κατηγορία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο.

Σύνταξης με 1 παιδί Με 2 Με 3

παιδιά παιδιά

Γήρατος 411,53 430,45 448,99

Αναπηρίας 411,53 430,45 448,99

γ) Απόλυτη αναπηρία

Γήρατος: 196,08

Αναπηρίας: 196,08

Μελών Οικογένειας: 176,47

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2

ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/03

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ Τ.Η.

ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ

0 – 9,47 1η 8,91

9,48 – 11,27 2η 10,71

11,28 – 13,40 3η 12,89

13,41 – 15,74 4η 14,81

15,75 – 18,00 5η 17,10

18,01 – 20,34 6η 19,43

20,35 – 22,50 7η 21,57

22,51 – 24,48 8η 23,69

24,49 – 26,76 9η 25,88

26,77 – 28,71 10η 27,96

28,72 – 31,55 11η 29,91

31,56 – 34,21 12η 32,60

34,22 – 37,21 13η 35,51

37,22 – 40,11 14η 38,53

40,12 – 42,84 15η 41,19

42,85 – 45,58 16η 44,00

45,59 – 48,14 17η 46,60

48,15 – 50,79 18η 49,24

50,80 – 53,54 19η 51,91

53,55 – 56,00 20η 54,42

56,01 – 58,38 21η 56,92

58,39 – 61,00 22η 59,32

61,01 – 63,88 23η 62,11

63,89 – 66,81 24η 65,07

66,82 – 69,71 25η 67,97

69,72 – 72,62 26η 70,86

72,63 – 75,40 27η 73,77

75,41 – 78,41 28η 76,51

0 – 6,48 1η ΕΙΔΙΚΗ 6,48

Αύξηση Συντάξεων ΙΚΑ: 4%

Ανώτατη Ασφαλιστική Κλάση: 78,41 Χ 25 = 1960,25 Ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1Α

ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ΚΑΙ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1.1.2003

Αύξηση: 4%

Κατηγορία Σύνταξης Κατώτατο όριο

Γήρατος – Αναπηρίας 97,96 ευρώ

Θανάτου 78,36 ευρώ