ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
“Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2004”.

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/24, Αρ. Εγκ. 12/17.2.2004)Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε την με αρ. Φ11321/3061/ 133/322004 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2606/98, για το έτος 2004 χορηγείται αύξηση στις συντάξεις και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/03, ως εξής:
α) Για το τμήμα σύνταξης μέχρι 500,00 ΕΥΡΩ κατά ποσοστό 5%.
β) Για το τμήμα σύνταξης από 500,01 ΕΥΡΩ έως 1000,00 ΕΥΡΩ κατά ποσοστό 3%.
Για το τμήμα σύνταξης από 1000,01 ΕΥΡΩ και άνω δεν χορηγείται αύξηση.
Έπειτα από τα παραπάνω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ από 1/1/2004 διαμορφώνονται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα 2.
2. Οι ανωτέρω αυξήσεις θα χορηγηθούν από 1/1/2004 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31/12/2003, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1/1/2004, με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς τους πριν από την 31/12/2003.
Επισημαίνουμε ότι, οι εν λόγω αυξήσεις αφορούν όλο το έτος 2004, δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β’ εξάμηνο, δηλαδή από 1/7/2004.
3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 1/1/2004 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και 1Α.
β) Όπως είναι γνωστό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων με ανήλικα παιδιά, που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυντ/χους. Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη. δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το ΙΚΑ. Αντίθετα, όταν το θεμελιωμένο δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το ΙΚΑ καταβάλλει το Κ.Ο., όπως και στην περίπτωση των ασφαλισμένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.
γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 600 οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, αρμοδιότητας του ΥΕΚΑ, δεν δικαιούνται το Κ.Ο., αλλά μόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.
δ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων (είτε αυξητική είτε μειωτική) ή σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε μέλη οικογένειας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.
4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ. 4 του β’ εδαφίου του Ν. 1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της ΑΤΑ από μία πηγή, όταν πρόκειται για συντ/χους που λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 ΕΥΡΩ το μήνα και, συγχρόνως, απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.
5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Μετά την αύξηση των ορίων μισθών, καθώς και των τεκμαρτών’ ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το 2004, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3.114,5
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 2606/22.4.1998 (Α 89).
2.Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (Α102) “Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων” και του π.δ. 372/95 (Α201) “Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας”.
3. Τις διατάξεις με αρ. 1065956/ 863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών”.
4. Την με αρ. 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων”.
5. Το με αρ. πρωτ.5711/26/29.1.2004 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών “Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2004”.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 371.841 χιλιάδων ευρώ περίπου στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α’ εδαφίου του άρθρου 66 του ν. 2084/92.
7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 2362/27.11.95 (Α 247).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του ν. 1976/91 αυξάνονται από 1.1.2004 ως εξής:
Για το τμήμα σύνταξης έως 500,00 ευρώ κατά ποσοστό 5%.
Για το τμήμα σύνταξης από 500,011000,00 ευρώ κατά ποσοστό 3%.
Για το τμήμα σύνταξης από 1000,01 ευρώ και άνω δε χορηγείται αύξηση.
Τα προαναφερόμενα ποσοστά αυξήσεων υπολογίζονται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31 η Δεκεμβρίου 2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2004
Βασικό: 411,77
Προσαύξηση για σύζυγο: 30,88
Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 20,57
Αύξηση: 5% για τμήμα σύνταξης μέχρι 500,00 Ευρώ

α) Με σύζυγο και παιδιά

Κατηγορία Βασικό Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. με Κ.Ο. με Κ.Ο.
Σύνταξης (χωρίς με σύζυγο σύζυγο με σύζυγο
προσαυ σύζυγο και 1 και και 3
ξήσεις) παιδί 2 παιδιά παιδιά
Γήρατος 411,77 442,06 461,73 481,15 500,64
Αναπηρίας 411,77 442,06 461,73 481,15 500,64
Μελών 370,58
Οικογενείας
β) Με παιδιά χωρίς σύζυγο
Κατηγορία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο.
Σύνταξης με 1 παιδί με 2 παιδιά με 3 παιδιά
Γήρατος 432,11 451,97 471,44
Αναπηρίας 432,11 451,97 471,44
γ) Απόλυτη Αναπηρία
Γήρατος: 205,89
Αναπηρίας: 205,89
Μελών Οικογένειας: 185,29
ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1Α
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΚΑΙ ΙΚΑ
ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1.1.2004
Αύξηση: 5%
Κατηγορία Σύνταξης Κατώτατο όριο
Γήρατος Αναπηρίας 102,86
Θανάτου 82,28

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2
ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/04

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ Τ.Η.

0 9,94 1η 9,36
9,95 11,83 2η 11,25
11,84 14,07 3η 13,53
14,08 16,53 4η 15,55
16,54 18,90 5η 17,96
18,91 21,36 6η 20,40
21,37 23,63 7η 22,65
23,64 25,70 8η 24,87
25,71 28,10 9η 27,17
28,11 30,15 10η 29,36
30,16 33,13 11η 31,41
33,14 35,92 12η 34,23
35,93 39,07 13η 37,29
39,08 42,12 14η 40,46
42,13 44,98 15η 43,25
44,99 47,86 16η 46,20
47,87 50,55 17η 48,93
50,56 53,33 18η 51,70
53,34 56,22 19η 54,51
56,23 58,80 20η 57,14
58,81 61,30 21η 59,77
61,31 64,05 22η 62,29
64,06 67,07 23η 65,22
67,08 70,15 24η 68,32
70,16 73,20 25η 71,37
73,21 76,25 26η 74,40
76,26 79,17 27η 77,46
79,18 82,33 28η 80,34
0 6,80 1η ΕΙΔΙΚΗ 6,80

Αύξηση Συντάξεων ΙΚΑ: 5%
Ανώτατο ΄Οριο Αποδοχών: 82,33 Χ 25 = 2058,25 ευρώ