ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ. ΤΕΑΠΑΕ

(Αριθ. Πρωτ. Τ00/ΦΑ/2016/Αρ. Εγκ. 101/31.8.2004)Σχετ.: Το αρ. πρωτ. Τ00/ΦΑ/1974/15404 Γενικό Έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω σχετικό γενικό έγγραφό μας, σας γνωστοποιήθηκε η συγχώνευση του Τ.ΤΕΑΠΑΕ στο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑΤΕΑΜ) από 1/4/04.

Όπως είναι γνωστό, από προηγούμενες συγχωνεύσεις ταμείων στο τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ (όπως τ.ΤΕΑΕΔΞΕ, τ. ΕΤΕΜ), οι εκκρεμείς αιτήσεις ασφ/νων για απονομή επικουρικής σύνταξης, υποβληθείσες ως τις ημερομηνίες συγχωνεύσεως των ταμείων κρίνονταν με τις καταστατικές, των εκάστοτε Ταμείων, διατάξεις και στην συνέχεια τα ποσά των συντάξεων ανακαθορίζονταν σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ) (σχετ. εγκ.4/97 και 4/01).

Στην συγκεκριμένη συγχώνευση όμως και δεδομένου ότι με το δεύτερο εδάφιο της παρ.19 του άρθρου 22 Ν.3232/04 ορίζεται ρητά ότι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ) από 1/1/2003 κρίνονται από το ΕΤΕΑΜ σύμφωνα με τη νομοθεσία του, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

Οι αιτήσεις αυτές θα διεκπεραιωθούν από του υπαλλήλους του τ. ΤΕΑΠΑΕ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, αφού συνταχθούν οι σχετικές αποφάσεις με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑΤΕΑΜ), οπότε στην συνέχεια ο σχετικός συντ/κός φάκελος του τ. ΤΕΑΠΑΕ θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑΕΤΑΜ (Περ/κό ή Τοπικό Τμήμα Απονομής Συντάξεων το οποίο αφού συσχετίσει τον επικουρικό φάκελο με τον φάκελο της κύριας σύνταξης του ΙΚΑΕΤΑΜ, θα προβαίνει στην υπογραφή της απόφασης. Επίσης θα συντάσσονται από τις Υπηρεσίες σας και τα ανάλογα παραστατικά (όπως πινακίδες πληρωμής, ΔΑΝΣ κλπ) για περαιτέρω προώθησή ς τους στα αρμόδια Κέντρα πληρωμών Συντάξεων. Εξυπακούεται ότι οι περιπτώσεις αυτές εφόσον κρίνονται με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ δεν ανακαθορίζονται.