Αριθμ. 32158/Δ1/11297
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Αριθμ. 32158/Δ1/11297

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
(ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2228/14.06.2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α’), όπως ισχύει.
β) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α’), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’), όπως ισχύει.
δ) Της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 189/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α’).
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
στ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α’).
ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).
η) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37/Α’).
2. Την με αριθμ. οικ. 13471/4878/02-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (ΦΕΚ 814/Β’).
3. Την αριθμ. 5954/23-06-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807/Β’).
4. Την αριθμ. Κ1/54877/30-03-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1245/Β’).
5. Την αριθμ. αποφ. 88699/12-12-2017 (ΦΕΚ 4695/Β’)
απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ με την οποία ορίσθηκαν οι ειδικότητες που λειτουργούν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4186/2013.
6. Την αριθμ. Κ1/125061/21-07-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)» (ΦΕΚ 2678/Β’).
7. Την αριθμ. οικ. 28959/488/23-06-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 1961/Β’).
8. Την υπ’ αριθμ. 1181/32/02-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
9. Την ανάγκη ευθυγράμμισης της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, με τη διαδικασία και τα κριτήρια που θέτει η υπ’ αριθμ. Κ1/125061/21-07-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013)» (ΦΕΚ 2678/Β’).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την με αρ. πρωτ. οικ. 32270/2597/11-06-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’), αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ο.Α.Ε.Δ., ως ακολούθως:

Α. Η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής, παραλαβής, αξιολόγησης, ελέγχου των δικαιολογητικών και πρόσληψης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Οργανισμού.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ24 (ανώτατο γενικό σύνολο μορίων)
1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ18(ανώτατο σύνολο μορίων)
1.α. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων9
1.β. Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία (Τ.Ε. και Δ.Ε.)5
1.γ. Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)6
2.α. Μεταπτυχιακό (Σε γενικές ειδικεύσεις κατευθύνσεις)4
2.β. Διδακτορικό (Σε γενικές ειδικεύσεις κατευθύνσεις)7
2.γ. Μεταπτυχιακό (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τις Σπουδές Εκπαίδευσης, τη Διά Βίου Εκπαίδευση, τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) 6
2.δ. Διδακτορικό (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τις Σπουδές Εκπαίδευσης, τη Διά Βίου Εκπαίδευση, τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) 9
Υποσημείωση: α) από τα 1.α., 1.β., 1.γ., προσμετράται ο ανώτερος τίτλος.β) Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό,

γ) από τα 2.α., 2.β., 2.γ., 2.δ., προσμετράται ο ανώτερος τίτλος , ο οποίος λαμβάνει τα περισσότερα μόρια.

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ(από δημόσιουςή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.

 6

(ανώτατο σύνολο μορίων)

2.α. Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)2
2.β. Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2
2.γ. Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

 

Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκεια αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης.Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. ΕΑΠ, Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση  πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΈχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον τριών

(3) ετών και μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των προαπαιτούμενων τριών (3) ετών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ(από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, κ.λπ.

6

(ανώτατο γενικό σύνολο μορίων)

α. Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)2
β. Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)2
γ. Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)2
Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκεια αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης.
Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΗ διδακτική εμπειρία δεν πρέπει να αφορά σε εργασιακή εμπειρία15(ανώτατο γενικό σύνολο μορίων)
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΠΣΕΚ

(σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων) (1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

10

(ανώτατο σύνολο μορίων)

 

 

 

 

 

 

5

(ανώτατο σύνολο μορίων για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης)

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση (Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ.Α ΓΠ/200082 (ΦΕΚ 2844 τ.Β/23-10-2012)
2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (210 διδακτικές ώρες το έτος=1 μόριο)
2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (650 διδακτικές ώρες το έτος=1 μόριο)
2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (ένα έτος περιλαμβάνει 750 διδακτικές ώρες) (για όλους τους εκπαιδευτικούς 0,5 μόριο ανά έτος)
2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματαΜη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης (εκτός ΙΕΚ)

(1 μόριο ανά 250 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

(ανώτατο σύνολο μορίων στη

Μη τυπική Εκπαίδευση)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΗ εργασιακή εμπειρία δεν πρέπει να αφορά σε διδακτικό έργο10(ανώτατο γενικό σύνολο μορίων)
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων  ειδικοτήτων(1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια).10
Απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία: α) Για όσους υποβάλουν εξαρτημένη εργασία απαιτείται Βεβαίωση Εργοδότη και Επιθεώρηση εργασίας έως το 2002. Η εργασιακή εμπειρία που πραγματοποιήθηκε μετά το έτος 2002 αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ. β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται:1. Έναρξη Επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη ΔΟΥ και 2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών (τα οποία επικαλείται ο υποψήφιος ως Επαγγελματική εμπειρία). Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ6(ανώτατο γενικό σύνολο μορίων)
4.1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
4.1α 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ2(ανώτατο σύνολο μορίων)
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 11
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)1,5
4.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)2
4.1β 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ1(ανώτατο σύνολο μορίων)
4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)0,5
4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)0,75
4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)1
•   Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο•   Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. 1, του ν. 3848/2010)
4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ3(ανώτατο σύνολο μορίων)
Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19-20 και ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
5.1. ΑΝΕΡΓΙΑστους υποψήφιους ανέργους προστίθενται μόρια επί του συνόλου της βαθμολογίας ως κάτωθι:20(ανώτατο σύνολο μορίων)
Από 0-6  μήνες2%
Από 6-12 μήνες4%
Από 12-18 μήνες6%
Από 18-24 μήνες8%
Από 24 μήνες και πάνω10%
5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΣτους υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξήςΔύναται ο υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες και μοριοδοτείται με 10% για κάθε μία από αυτές
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών10%
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)10%
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)10%
ΑΜΕΑ (ο ίδιος ο υποψήφιος ή τα τέκνα αυτού)10%

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’). Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ με εκπαιδευτές ενηλίκων πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1) Ο Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
2) Η αίτηση των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την επιλογή τους στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ, υποβάλλεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (ηλεκτρονική διεύθυνση «www.oaed.gr»).
3) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι δηλώνουν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.
4) Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποστέλλουν φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τις βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα μόνο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, αυτό της πρώτης προτίμησής τους. Ο φάκελος των δικαιολογητικών υποβάλλεται ή αποστέλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα δυνατότητας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Μετά την υποβολή του φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών και με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (διδακτικής-επαγγελματικής) που ο υποψήφιος δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του, κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.
5) Οι αιτήσεις, τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και οι βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, αξιολογούνται από τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες επιτροπές αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και εξετάζουν πλέον των υποβληθέντων ενστάσεων και οποιαδήποτε περίπτωση τεθεί υπόψη τους από τη Διοίκηση του Οργανισμού ή εισηγηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αρχικών πινάκων αξιολόγησης.
6) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δύο αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων που επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΙΕΚ ΟΑΕΔ και ανά κλάδο και ειδικότητα.
7) Οι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι κατατάσσονται σε ξεχωριστούς πίνακες πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων και προσλαμβάνονται αφού εξαντληθούν οι αντίστοιχοι πίνακες των ιδιωτών πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.
8) Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και συνεκτιμώνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότητα, τα εξής: α) μήνες ανεργίας, β) βαθμός πτυχίου.
9) α) Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.
β) Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.
γ) Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση ανώτατο όριο διδακτικών ωρών, ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.
δ) Οι συνταξιούχοι και οι έχοντες πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ. [σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007)], κατατάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα, δύνανται να αναλάβουν έως έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής, έπονται των ιδιωτών και προσλαμβάνονται μετά την εξάντληση των πινάκων κατάταξης των τελευταίων. Οι αναπληρωτές με πλήρες διδακτικό ωράριο θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, έπονται των ιδιωτών και εμπίπτουν στον πίνακα των δημοσίων υπαλλήλων, προσλαμβάνονται δε σύμφωνα με τη σειρά μορίων που κατέχουν στον πίνακα αυτό. Κάθε ωρομίσθιος εκπαιδευτής, πριν την πρόσληψή του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει αναλυτικά το εργασιακό του καθεστώς. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή του κατάσταση, οφείλει άμεσα να ενημερώσει αναλυτικά, με νέα υπεύθυνη δήλωση, την/τις εκπαιδευτική/ες μονάδα/δες ΟΑΕΔ όπου εργάζεται, για το νέο εργασιακό του/της καθεστώς. Παρόμοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει πριν την έναρξη του εαρινού
εξαμήνου κατάρτισης.
10) Με βάση τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και των αναγκών των ΙΕΚ σε διδακτικές ώρες, πραγματοποιείται η επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά κλάδο και ειδικότητα στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
11) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και είτε έχουν εξαντληθεί όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, είτε δεν υπήρξαν υποψήφιοι για κάποιες ειδικότητες, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα υπουργική απόφαση και τη σχετική προκήρυξη του Οργανισμού.
11.α) Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτών ξένης γλώσσας, στα μαθήματα «ξένης γλώσσας» μπορούν να διδάξουν σε δεύτερη ανάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας α) κάτοχοι πτυχίου Γ2, και β) κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου, αγγλόφωνου ή άλλης γλώσσας, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
11.β) Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτών οι οποίοι κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ, τον ΟΕΕΚ, τον ΕΟΠΠ νυν ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να διδάξουν με απευθείας πρόσληψη, εκπαιδευτές οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 99/42/ΕΟΚ, Τομεακές οδηγίες κ.λπ.).
12) Εάν υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα τα οποία τεκμηριωμένα δεν δύνανται να διεξαχθούν στις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, παρά μόνο σε εξωτερικά εργαστήρια, ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος, δύναται να επιλέγεται κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης, από την επιχείρηση, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο. Ο εκπαιδευτής δύναται να διδάξει εργαστηριακό μάθημα σε Α’ ή Β’ανάθεση, εφόσον έχει υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη.
13) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον των διδακτικών ωρών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους β, γ, της παραγράφου 8 της παρούσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
14) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
14.1. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτών υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α:
– Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
– Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών τα οποία είναι πιστά αντίγραφα των τίτλων τους οποίους νομίμως κατέχει.
– Δεν έχει υποβάλει αναγνωρισμένο βασικό τίτλο σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.).
– Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
– Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση.
– Υποβάλει εκπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών.
14.2. Αποκλείεται, για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτών, υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α έχει:
α. Αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Σε περίπτωση που η αποχώρηση εκπαιδευτή οφείλεται στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή εκπαιδευτικού στο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση, μεταπίπτει στον πίνακα των δημοσίων υπαλλήλων, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει. Εξαιρούνται όσοι/ες αποχωρούν λόγω κύησης-λοχείας, ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α’ βαθμού και σε περίπτωση παρακολούθησης παιδαγω-
γικών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
β. Έχει αξιολογηθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως ακατάλληλος/η, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και συνίστανται σε εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Διευθυντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας, στην οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε.
γ. Έχει αναλάβει διδακτικό ωράριο στα ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο:
1. προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει σε άλλες δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως.
2. Προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει στις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει περισσότερο από έξι (6) διδακτικές ώρες, το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από τον αποκλεισμό του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος, μηδενίζονται οι ώρες που έχει αναλάβει στις εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού το τρέχον σχολικό έτος ή έτος κατάρτισης.
δ. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομίσθιου εκπαιδευτή, η οποία δεν έχει δηλωθεί στην Διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονάδας όπου εργάζεται, διακόπτεται αυτοδίκαια η εργασιακή του σχέση με τον ΟΑΕΔ και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ακολουθεί τις νόμιμες, προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.
14.3. Δεν προσλαμβάνεται για το τρέχον έτος κατάρτισης, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν προσέλθει να αναλάβει διδακτικό έργο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που αποδεδειγμένα καλείται από τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή από τη Διεύθυνση του αντίστοιχου ΙΕΚ ΟΑΕΔ. Δ. Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης, πραγματοποιούνται από πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του/της Διοικητή/τριας του ΟΑΕΔ. Οι εν λόγω διαδικασίες θα ρυθμίζονται στην εκάστοτε σχετική προκήρυξη του Ο.Α.Ε.Δ. Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας

διαπιστωθεί ανακρίβεια μεταξύ των δηλωθέντων στην ηλεκτρονική αίτηση και των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον υποψήφιο, να:
α) αποκλείσει τον υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής,
β) διακόψει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχει υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού και του ιδίου, στην περίπτωση που αυτός έχει ήδη προσληφθεί,
γ) αποκλείσει τον υποψήφιο από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρόσληψή του, ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στις ΕΠΑΣ. Μαθητείας και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, για το επόμενο έτος κατάρτισης.
Οι ως άνω περιπτώσεις διαβιβάζονται στη δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης, προκειμένου να εξετασθούν πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Το έργο των δευτεροβάθμιων επιτροπών ολοκληρώνεται με το πέρας του κάθε σχολικού έτους.
Η αριθμ. οικ. 28959/488/23-06-2016 (ΦΕΚ 1961/Β’)
απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), και των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και του ΟΑΕΔ» παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί

Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ