Πώς καταβάλλεται η αποζημίωση απόλυσηςΗ πληρωμή της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται με μετρητά, δεν αποκλείεται όμως και η πληρωμή με χρηματόγραφα, εφόσον αυτά αποτελούν όργανα πληρωμής που αναπληρώνουν το χρήμα. Τέτοια όργανα πληρωμής είναι οι τράπεζικές επιταγές και συνεπώς η προσφορά επιταγής για την πληρωμή της αποζημίωσης πρέπει να θεωρηθεί πραγματική και αρμόζουσα στην περίπτωση, παρά το γεγονός ότι η χορήγηση της επιταγής δεν συνιστά καθεαυτή καταβολή.