Τι ισχύει για την Αποζημίωση απόλυσηςΤι ισχύει για τις αποζημιώσεις απόλυσης και την προειδοποίηση απόλυσης:

1) Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε έως ένα έτος , δεν δικαιούται αποζημίωση.
Αν η απόλυση γίνει με την τήρηση της απαιτούμενης προειδοποίησης από τον νόμο, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί έως και στο 50% της ισχύουσας.
2). Αν η απόλυση γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης (η οποία επισυνάπτεται μεταξύ των εργαζόμενων και του εργοδότη), το ποσό της αποζημίωσης θα είναι μειωμένο και θα ακολουθεί τους όρους της νέας σύμβασης.
3). Θεσπίστηκε (με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο) η δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με δόσεις.
4).Αναφέρουμε ότι η διάταξη για τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις του Ν. 3899 αφήνει ανοιχτή και τη δυνατότητα να συνομολογηθεί (συμφωνηθεί) διαφορετικός τρόπος καταβολής στην αποζημίωση.

Αναλυτικά

Ο νέος πίνακας αποζημιώσεων απόλυσης σε σχέση με τον παλαιό:
Έτη με Προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη Μισθοί αποζημίωσης ΧΩΡΙΣ Προειδοποίηση Χρόνος προειδοποίησης με το ΝΕΟ καθεστώς Χρόνος προειδοποίησης (μήνες) με το ΠΑΛΙΟ καθεστώς Μισθοί αποζημίωσης με προειδοποίηση
Από 1 μέρα
– Έως ένα έτος 0 0 1 0 (Τίποτα) Θεωρείται Δοκιμαστική περίοδος
1 Έτος 2 1 2 1
2 Έτη 2 2 2 1
3 Έτη 2 2 2 1
4 Έτη 3 2 3 1,5
5 Έτη 3 3 3 1,5
6 Έτη 4 3 4 2
7 Έτη 4 3 4 2
8 Έτη 5 3 5 2,5
9 Έτη 5 3 5 2,5
10 Έτη 6 4 6 3
11 Έτη 7 4 7 3,5
12 Έτη 8 4 8 4
13 Έτη 9 4 9 4,5
14 Έτη 10 4 10 5
15 Έτη 11 5 11 5,5
16 Έτη 12 5 12 6
17 Έτη 13 5 13 6,5
18 Έτη 14 5 14 7
19 Έτη 15 5 15 7,5
20 Έτη 16 6 16 8
21 Έτη 17 6 17 8,5
22 Έτη 18 6 18 9
24 Έτη 20 6 20 10
26 Έτη 22 6 22 11
27 Έτη 23 6 23 11,5
28 + Έτη 24 6 24 12

Παρατηρούμε ότι ο μέγιστος χρόνος προειδοποίησης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες ( δηλαδή από τα 20 έτη και πάνω δεν αυξάνεται ο χρόνος προειδοποίησης).
Εκτός όμως από την ρύθμιση του τόσο του ποσού όσο και του χρόνου των αποζημιώσεων απόλυσης ο νόμος ορίζει και επτά σημαντικά ζητήματα που πρέπει υποχρεωτικά να επισημανθούν.
1) Ο παραπάνω πίνακας αφορά μόνο τους εργαζόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί και όχι τους ημερομίσθιους για τους οποίους το καθεστώς είναι διαφορετικό.
2) Η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό . Για την υπόλοιπη αποζημίωση , ο εργαζόμενος υποχρεούται από τον νόμο να συναινέσει σε ευκολίες πληρωμής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς .
3) Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη .
4) Αυξήθηκαν τα όρια απόλυσης όπου δίνει την δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που ως τώρα μπορούσαν να το κάνουν .
Πίνακας αποζημιώσεων Ημερομίσθιων Εργατοτεχνικών λόγω απολύσεων ( Β.Δ. 16/18.7.20, ΕΓΣΣΕ )
Όρια δικαιώματος απολύσεων:
Τα όρια απολύσεων καθορίζονται σε:
– Μέχρι 6 εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν 20 έως 150 εργαζόμενους
– Ποσοστό 5% του προσωπικού, και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους.
– Για εργαζόμενους ηλικίας από 55-64 ετών οι απολύσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού αριθμού απολυόμενων.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Αποζημίωση
Από 2 μήνες – 1 έτος……………………………………………………… 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο – 2 έτη………………………………….. 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα – 5 έτη……………………………………. 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα – 10 έτη………………………………….. 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα – 15 έτη………………………………… 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα – 20 έτη………………………………… 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα – 25 έτη………………………………… 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα – 30 έτη………………………………… 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και πάνω……………………………… 165 ημερομίσθια

Αν ο εργαζόμενος έχει και έξτρα αποδοχές (νυχτερινά, υπερωρίες, bonus κτλ), τότε αν αυτά τα λαμβάνει τακτικά και αδιάλειπτα τότε προσμετρούνται στις αποδοχές του, και κατ’ επέκταση αυξάνουν το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης.

Αν ο εργαζόμενος αποχωρεί επειδή βγαίνει στην σύνταξη, τότε δικαιούται αποζημίωση απόλυσης (αποχώρησης), μειωμένη όμως κατά 50% αν δεν ασφαλίζεται και σε επικουρικό ταμείο, και 40% αν ασφαλίζεται σε επικουρικό.