Έχετε έναν εργαζόμενο που απολύεται, αλλά είχε δουλέψει και υπερωρίες σε κάποιον ή σε όλους από τους προηγούμενους μήνες στο έτος. Πώς υπολογίζονται αυτές οι υπερωρίες στην αποζημίωση απόλυσης;
Το πρόγραμμα θα υπολογίσει στην αποζημίωση απόλυσης τον μέσο όρο όλων των υπερωριών του εργαζόμενου μέσα στο ημερολογιακό έτος.