Υπολογίζετε την Αποζημίωση Απόλυσης για έναν ημερομίσθιο εργαζόμενό σας. Στο πεδίο Ημέρες/ Μήνες αποζημίωσης σας εμφανίζεται ένας αριθμός ημερών. Τι αντιπροσωπεύει;
Ο αριθμός των ημερών αναφέρεται στον αριθμό των ημερομίσθιων που θα εισπράξει ο εργαζόμενος ως αποζημίωση. Αυτός ο αριθμός των μισθών υπολογίζεται με βάση τους σχετικούς πίνακες αποζημίωσης ημερομίσθιων. (Κύριες εργασίες > Πίνακες > Αποζημίωση Εργατών).