Έχετε έναν απολυόμενο που η αποζημίωσή του φορολογείται. Πώς υπολογίζεται ο φόρος; Από πού βλέπετε την κλίμακα αποζημίωσης του φόρου;
Μπορείτε να δείτε την κλίμακα αποζημίωσης απόλυσης από τις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι > δεξί κλικ, Μεταβολή στο συγκεκριμένο έτος, ταμπελάκι Φορ/κη κλίμακα.

60000€ 10%
100000€ 20%
150000€ 50%

Η κλίμακα αυτή ερμηνεύεται ως εξής: Μέχρι 60.000€ είναι αφορολόγητο. Από 60.000€ έως 100.000€, δηλαδή οι επόμενες 40.000€ φορολογούνται με 10%. Από 100.000€ έως 150.000€ δηλαδή για τις επόμενες 50.000€ είναι 20%. Τα ποσά μεγαλύτερα από 150.000€ είναι 30%.

40.000€ 10%
50.000€ 20%
< 150000€ 30%

Πχ : Η αποζημίωση ανέρχεται στις 466.833,30 € (ακραίο ποσό, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού του φόρου):

466.833,30 €- 60.000 € = 406.833,33€.
40000€ * 10% =4000€. Και: 406833,33€ – 40000€ = 366833,33€.
Και: Από τις 366833,33 € οι επόμενες 50000€ είναι με 20%, δηλαδή 50000€ *20% = 10000€. Και: 36683,33€ -50000€ = 316833,33€.
Και: όλο αυτό το πλεονάζον ποσό θα είναι με 30% : 316833,33€ * 30% = 95049,99€.
Άρα σύνολο φόρου: 95049,99€ + 4000€ +10000€ = 109050€