Με βάση ποιες αποδοχές υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης:Η αποζημίωση απόλυσης προσαυξάνεται με την αναλογία άλλων έκτακτων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος, όπως νυχτερινά, κυριακές, αργίες κτλ αρκεί αυτές οι αποδοχές να έ-χουν χαρακτηριστεί ως τακτικές.

Υπάρχουν διατάξεις του νόμου που αναφέρουν ότι στον εργαζόμενο κατά την αποζημίω-ση απόλυσης θα πρέπει να υπολογιστούν στον μέσο όρο των τελευταίων -2- μηνών ή στις αποδοχές του τελευταίου μήνα κτλ.

Πρώτον, αυτό που εξετάζει ο νόμος είναι αν ο εργαζόμενος αμοίβεται με κατ’ αποκοπήν ή με κυμαινόμενς αποδοχές, ή με ποσοτστά και προμήθειες. Δεν κάνει όμως λόγο για νυ-χτερινά και αργίες, ή για το επίδομα ισολογισμού ή άλλα ξεχωριστά επιδόματα κτλ (δεν είναι αυτό το ζητούμενο του νόμου).

Στην περίπτωση λοιπόν που ο εργαζόμενος αμοίβεται με ποσοστά και μισθούς, η αποζη-μίωση υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των τελευταίων -2- μηνών πριν την καταγγελία σύμβασης.
Αν αμοίβεται κατά μονάδα εργασίας, τότε πάλι με τον μέσο όρο των -2- τελευταίων μηνών της εργασίας του.

Με λίγα λόγια ρυθμίζονται μόνο θέματα αμοιβών με σταθερό μισθό και με ποσοστά, ή μόνο με ποσοστά (αμειβόμενος μισθός και προμήθειες επί των πωλήσεων, με μισθό ή ημερομίσθιο και με ποσοστά παραγωγής).
Οι υπερωρίες, τα νυχτερινά και οι Κυριακές δεν λαμβάνονται στην έννοια των «ποσο-στών» ώστε να ρυθμίζονται με τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου. Οι αποδοχές των νόμιμων αποοδχών θεωρείται ότι προσαυξάνουν τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου προ της απόλυσης μήνα.
Πάντως ζήτημα τίθεται αν πχ ο εργαζόμενος επί χρόνια παίρνει κάποιο εξωτερικό επίδομα και τον τελευταίο πχ μήνα της απόλυσης δεν το λάβει. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν άδικο αυτό το επίδομα να μην προσμετρηθεί στην αποζημίωση απόλυσης. Ή για παράδειγ-μα αν πάρει το επίδομα ισολογισμού τον Μάιο και απολυθεί πχ τον Οκτώβριο, το ισολογισμού θα πρέπει να υπολογιστεί στην αποζημίωση απόλυσης ιδίως αν το ελάμβανε στα-θερά και επί χρονια.
Επίσης, η άποψη αυτή έρχεται να ενισχυθεί και από το ότι ο νόμος κάνει σαφές ότι η αποζημίωση απόλυσης του εργαζόμενου υπολογίζεται πάνω στις τακτικές αποδοχές.
Τακτικές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία θεωρούνται αυτές που δίνονται με σταθερή επανάλυψη, ώστε να δημιουργούν στον εργαζόμενο βάσιμα την προσδοκία ότι αυτά θα ξανά δοθούν, οπότε πρόκειται για ειθισμένο μισθό.
Πάντως μέσα στο πρόγραμμα Ergasia υπάρχει η δυνατότητα να δηλώνουμε αν οι υπερωρίες, οι έκτακτες αμοιβές, επιδόματα κτλ αποτελούν τακτικές αποδοχές, κλικάροντας το Τακτ ή όχι.
Επίσης στην Προσαύξηση της αποζημίωσης απόλυσης μπορούμε πάντα να πληκτρολογήσουμε αν θέλουμε το ποσό που θέλουμε «με το χέρι».