Έχετε έναν εργαζόμενο που τον αμείβετε είτε με το Ιστορικό Αποδοχών, είτε με την Σύμβαση. Στον εργαζόμενο έχετε ορίσει και κάποια εξωτερικά επιδόματα τα οποία είτε αποτελούν τακτικές αποδοχές είτε όχι, και ο εργαζόμενος τα ελάμβανε κάθε μήνα ή για μερικούς μήνες. Τώρα ο εργαζόμενος απολύεται και υπολογίζετε την Αποζημίωση Απόλυσης. Τα επιδόματα αυτά θα ληφθούν υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης; Στην καταγγελία εργασιακής σύμβασης θα φανούν στις αποδοχές που αναγράφονται (στο πεδίο Αποδοχές κατά την Απόλυση); Τι θα πρέπει να προσέξετε;
Ο βασικός κανόνας για να συνυπολογίζεται το επίδομα στην Αποζημίωση Απόλυσης και κατ’ επέκταση να καταγράφεται και στην Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης είναι να έχετε περάσει τα επιδόματα αυτά μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου, και όχι απλά στις μισθοδοσίες του.

Θα δείτε πώς έχετε δημιουργήσει αυτό το επίδομα. Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Επιδόματα, στο συγκεκριμένο επίδομα.
– Αν το επίδομα το έχετε ορίσει ως Τακτικό και Σταθερό (στο ταμπελάκι Λειτουργία και στο Υπολογισμός) και το έχετε βάλει στην Καρτέλα του εργαζόμενου τότε θα ληφθεί υπ’ όψιν στο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, και θα αναγράφεται (θα προ-στίθεται στις αποδοχές), στην Καταγγελία Σύμβασης στο πεδίο «Αποδοχές κατά την απόλυση».

– Αν το επίδομα το έχετε ορίσει ως Τακτικό και Σταθερό, και ΔΕΝ το έχετε βάλει στην Καρτέλα του εργαζόμενου, αλλά το επιλέγατε κάθε φορά που τρέχατε την Μισθοδοσία Περιόδου, τότε: ΔΕΝ θα ληφθεί υπ’ όψιν στο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, ΔΕΝ και θα αναγράφεται ( ΔΕΝ θα προστίθεται στις αποδοχές), στην Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης στο πεδίο «Αποδοχές κατά την απόλυση».

– Αν το επίδομα ΔΕΝ το έχετε ορίσει ως Τακτικό, αλλά το έχετε τοποθετήσει στην καρτέλα του εργαζόμενου και έχετε υπολογίσει μισθοδοσίες με αυτό, τότε: Θα ληφθεί υπ’ όψιν στο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, και θα αναγράφεται (θα προστίθεται στις αποδοχές), στην Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης στο πεδίο «Αποδοχές κατά την απόλυση».

Χρηματικό και Τακτικό ή Όχι τακτικό, ή Εφάπαξ, και το έχετε τοποθετήσει μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου: Θα ληφθεί υπ’ όψιν στο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, και θα αναγράφεται (θα προστίθεται στις αποδοχές), στην Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης στο πεδίο «Αποδοχές κατά την απόλυση». Αν δεν το έχετε βάλει στην καρτέλα του αλλά το περνάγατε απλά στην Μισθοδοσία Περιόδου κάθε φορά που την «τρέχατε», δεν θα υπολογιστεί στην αποζημίωση.

Ποσοστιαίο και Τακτικό ή Όχι τακτικο, ή Εφάπαξ, και το έχετε τοποθετήσει μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου:
Θα ληφθεί υπ’ όψιν στο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, και θα αναγράφεται (θα προστίθεται στις αποδοχές), στην Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης στο πεδίο «Αποδοχές κατά την απόλυση».

Γενικά, αν τα επιδόματα τα έχετε περάσει μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου (στο ταμπελάκι Εργασιακά), τότε ανεξαρτήτως πώς είναι διαμορφωμένο το επίδομα, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης και θα αναγράφεται στην καταγγελία σύμβασης.