Αποζημίωση απασχόλησης εκτός έδρας:Σε κάθε εργαζόμενο που διανυκτερεύει και απασχολείται εκτός έδρας καταβάλλονται εκτός από τα οδοιπορικά, πρόσθετες αμοιβές, -1- ημερομίσθιο για κάθε μέρα απασχόλησής του (προκειμένου να καλύψει την στέγαση και την τροφή του).
Αν ο εργοδότης του παρέχει κατοικία και τροφή τότε του δίνει το ¼ της αποζημίωσης του ημερομίσθιου. Αν του δίνει μόνο τροφή το ½, και αν του δίνει μόνο έξοδα κατοικίας τα 4/5.