Υπολογίζετε την Αποζημίωση Απόλυσης για έναν μισθωτό υπάλληλό σας. Στο πεδίο Ημέρες/ Μήνες αποζημίωσης σας εμφανίζεται ένας αριθμός ημερών. Τι αντιπροσωπεύει;
Ο αριθμός των ημερών αναφέρεται στον αριθμό των μισθών που θα εισπράξει ο εργαζόμενος ως αποζημίωση (με βάση την ημερομηνία πρόσληψής του). Αυτός ο αριθμός των μισθών υπολογίζεται με βάση τους σχετικούς πίνακες αποζημίωσης εργαζόμενων (Κύριες εργασίες > Πίνακες> Αποζημίωση υπαλλήλων).