Έχετε ασθένεια στον εργαζόμενο. Στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, το πεδίο Αποδοχές Ασθενείας δεν συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό αποδοχών που βλέπετε στο ταμπελάκι Εγγραφές ΑΠΔ. Τι μπορεί να φταίει;
Πρώτα θα δείτε την διαφορά των δύο ποσών, και θα κοιτάξετε αν έχετε περάσει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ.

Αν όχι, τότε:
Στο πεδίο Αποδοχές Ασθενείας: Αν υπάρχει ασθένεια στην κίνηση τότε εδώ θα εμφανιστούν οι αποδοχές της ( οι πληρωτέες ημέρες της ασθενείας επί το ημερομίσθιο του εργαζόμενου), αυτές όμως που αντιστοιχούν στις βασικές αποδοχές της σύμβασης. Αν ο εργαζόμενος έχει και επιδόματα σύμβασης και εξωτερικά επιδόματα τότε το αυτό το ποσό αναφέρεται μόνο στις Βασικές αποδοχές της σύμβασης ( που τις βλέπετε λίγο παραπάνω στο πεδίο Βασικές Αποδοχές).
Δεν θα συμφωνεί λοιπόν το ποσό αυτό με το ποσό που βλέπετε στο αντιστοιχο πεδίο στο ταμπελάκι “Εγγραφές ΑΠΔ”.

Παράδειγμα : Βασικές αποδοχές εργαζόμενου 1000€ με δύο επιδόματα 10% το ένα και 5% το άλλο. Ασθενεί 10 ημέρες , πληρωτέες 8,2, και εργάζεται τις 15. Η αξία των επιδομάτων είναι λοιπόν 100€ και 50€ σύνολο 150 €.

Τότε εδώ στο πεδίο Αποδοχές Ασθενείας θα είναι: 1000€ /25* 8,2 = 328€. Όμως στις Εγγραφές ΑΠΔ οι αποδοχές ασθενείας θα είναι: 1000€* 1,10*1,05 /25*8,2 = 378,84€.
Επαλήθευση: 328€ *1,05*1,10 = 378,84€
Ή: 378,84 € – 328€ = 50,84€, = 150€ / 25 * 8,2 ( η αναλογία των επιδομάτων στην ασθένεια).
Και : 50,84€ * 25/8,2= 150€ (μικροδιαφορές στα ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις).