Αποσβέσεις στην δωρεάν επιχορήγησηΓια τον υπολογισμό των τακτικών αποσβέσεων, αφαιρείται από την αξία κτήσης των πάγιων στοιχείων το ποσό της δωρεάν επιχορήγησης που εισπράττει η επιχείρηση από το Δημόσιο. Αντί αυτού όμως στην πράξη εφαρμόζεται το εξής: Όταν η επιχείρηση αποκτήσει πάγια στοιχεία με δωρεάν επιχορήγηση από το δημόσιο, τότε υπολογίζονται πρώτα οι τακτικές αποσβέσεις με τους νόμιμους συντελεστές πάνω στην αρχική αξία των επί μέρους παγίων και με τα ποσά αυτά των αποσβέσεων χρεώνονται ο λογ.66 με πίστωση των πάγιων αυτών στοιχείων. Στη συνέχεια, υπολογίζονται τακτικές αποσβέσεις με τους ίδιους συντελεστές πάνω στα ποσά των επί μέρους επιχορηγήσεων που αντιστοιχούν στα πιο πάνω πάγια και με τα ποσά αυτά των αποσβέσεων πιστώνεται ο λογ.81.01.05.000 με χρέωση του λογ. 41.10