Αποσβέσεις με απλογραφικά βιβλία (β κατηγορίας βιβλία) του Κ.Φ.Α.Σ.Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο εσόδων – εξόδων είναι υποχρεωμένες να καταχωρούν σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου αυτού τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων, για να ληφθούν αυτές υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος (Εγκ. Υπ. ΟΙΚ. 1064560/πολ. 1209/14.7.2000). Δηλαδή, καταχωρούνται πρώτα αναλυτικά οι αξίες αγοράς των παγίων στοιχείων που υπόκεινται σε απόσβεση κατά το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης και οι αποσβέσεις που αναλογούν σε αθεώρητες καταστάσεις (χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες) και στη συνέχεια, το συνολικό ποσό των αποσβέσεων αυτών καταχωρείται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων – εξόδων. Φυσικά, η αξία αγοράς των πάγιων στοιχείων καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ αυτά καταχωρείται κανονικά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων κατά ημερομηνία αγοράς στην πλευρά των εισροών.