(Π.Κ.Y.E. 78 / 24-7-2008)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Απορρυπαντικών όλης της χώρας (Π.Κ. 78/24-7-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 7 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Ευθύμιος Θεοχάρης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ’ αυτή τη ΣΣΕ αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2008 με ποσοστό 3,2%.
2. Τα ημερομίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009.
3. Ισχύουν στον κλάδο εννέα (9) τριετίες σε ποσοστό 5% η κάθε μία υπολογιζόμενο στα εκάστοτε ισχύοντα βασικά ημερομίσθια. Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό των τριετιών λογίζεται η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
4. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
5. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται (1) μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
6. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρία), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
7. Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά (2) δύο ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει (3) τρία παιδιά και πάνω.
8. Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
9. Όσες διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ του κλάδου και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
10. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.
11. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2008.