Μέσα στην Διαχείριση του έργου στο ταμπελάκι Στοιχεία Κόστους έχετε το Απολογιστικό Κατασκευαστικό Κόστος. Το δίπλα πεδίο πού χρησιμεύει;
Στο διπλανό πεδίο βάζετε την αντίστοιχη αξία του ΦΠΑ.
Θα εμφανιστεί στο σχετικό έντυπο στην στήλη του ΦΠΑ.