Απογραφή Ιδιωτικού Έργου Δικαιολογητικά-Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν
– Συμπληρωμένος πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος του έργου) εις διπλούν
-Τίτλοι ιδιοκτησίας
-Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου
-Φωτοαντίγραφα ταυτότητας υπευθύνων

-Επιπλέον για μη φυσικό πρόσωπο απαιτείται:

-Για ΟΕ, ΕΕ, φωτοαντίγραφο εταιρικού
-Για ΕΠΕ φωτοαντίγραφο καταστατικού και ΦΕΚ (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
-Για ΑΕ φωτοαντίγραφο καταστατικού και ΦΕΚ (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο (σχετικό) μητρώο (ΜΑΕ) της υπηρεσίας του υπουργείου εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της ΑΕ για την σύσταση εταιρίας.
Επίσης για την έγκριση του καταστατικού της και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στην σύνθεση του ΔΣ , της ΑΕ, τότε χρειάζεται ΦΕΚ για την νέα σύσταση του ΔΣ., ή φωτοαντίγραφο των πρακτικών ΔΣ μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.

– Για κοινοπραξία , το συστατικό έγγραφο τη κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών).
– Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών μπορούν να επικυρώνονται στο ΙΚΑ με την επίδειξη των πρωτοτύπων.

Απογραφή ιδιωτικού Τεχνικού Έργου:

Τα ιδιωτικά Τεχνικά έργα απογράφονται στο Μητρώο Οικδομοτεχνικών Έργων με την έναρξη των εργασιών. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο, με την έναρξη απασχόλησης προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ιδρύματος ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράτει το ΙΚΑ.
Η απογραφή των ιδιωτικών τεχνικών έργων γίνεται στο τμήμα Εσόδων / Οικοδομοτεχνικών έργων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ, που εκτελείται το έργο.
Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο «Αίτηση-δήλωση απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Με την απογραφή του Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου αποδίδεται στον κάθε εργοδότη για κάθε έργο που εκτελεί, ένας μοναδικός αριθμός Οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΜΟΕ). Η απογραφή διενεργείται είτε κατόπιν υποβολής και πρωτοκόλλησης στο αρμόδιο υποκατάστημα ή παράρτημα απογραφής εντύπου με τίτλο «Αίτηση- δήλωση απογραφής οικοδοομτεχνικού έργου», είτε αυτεπάγγελτα μετά από έλεγχο στον χώρο εκτέλεσης του οικοδομοτεχνικού έργου.
Αρμόδιο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ για την απογραφή ιδιωτικού Τεχνικού έργου είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή, του οποίου εκτελείται το έργο. Εφ’ όσον εκτελείται με εργολαβία σε ασφαλιστικές περιοχές περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων με ενιαίο προϋπολογισμό, η απογραφή γίνεται στο υποκατάστημα ΙΚΑ που γίνεται η έναρξη των εργασιών.