«Προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε και απέστειλε προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών την απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006».
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Αποφασίζουμε

1. Την προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα εγκριθούν προς επιχορήγηση αφορά στο σύνολο των αδιάθετων κονδυλίων του αρχικού κύκλου υποβολής προτάσεων που ενεργοποιήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 953/Β) όπως τροποποιήθηκε και εξειδικεύθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1735/Β).
3. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00.
4. Ο Β΄ κύκλος της Δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/13053/30.06.2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 953/Β), όπως ισχύει μετά και την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 απόφαση (ΦΕΚ 1735/Β), με τις εξής τροποποιήσεις:

4.1 Η χρονική διάρκεια των έργων και η δυνατότητα παράτασης αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 § 1 και § 2 της ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 απόφασης (ΦΕΚ 953/Β), όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 1 της υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 1735/Β), θα ορισθούν με απόφαση του Τελικού Δικαιούχου της Δράσης (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).
4.2 Στον Β΄ κύκλο υποβολής προτάσεων δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των επιχειρήσεων που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του αρχικού κύκλου υποβολής προτάσεων της Δράσης.
4.3 Τα κριτήρια υπαγωγής των εμπρόθεσμα υποβλησομένων προτάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 953/Β) όπως διορθώθηκαν με την παράγραφο 2 της υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 1735/ Β), διαμορφώνονται ως εξής:

Τίτλος Κριτηρίου Συντελεστής Βαρύτητας
1. Κριτήρια Λειτουργίας
1.1 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 25%
1.2 Έτη λειτουργίας 20%
1.3 Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων 20%
2. Κριτήρια χωροθέτησης
2.1 Απόσταση από έδρα Νομού 15%
2.2 Εγκατάσταση σε ορεινή, μειονεκτική και νησιωτική περιοχή 20%

4.4 Το εδάφιο 3.4 του άρθρου 7 της ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 953/Β) δεν έχει εφαρμογή στο πλαίσιο του παρόντος κύκλου υποβολής προτάσεων.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.