ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/2313 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 9852]

(Τα κείμενα στην αγγλική, τη βουλγαρική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την εσθονική, την ισπανική, την ιταλική, την κροατική, τη λετονική, τη μαλτέζικη, την ολλανδική, την ουγγρική, την πολωνική, την πορτογαλική, τη ρουμανική, τη σλοβενική, τη σουηδική, την τσεχική και τη φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (1), και ιδίως το άρθρο 53 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (2), και ιδίως το άρθρο 76 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)
Με την απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής (3) χορηγείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) κατά την εισαγωγή για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
(2)
Στις 8 Νοεμβρίου 2021 η Επιτροπή διεξήγαγε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάγκη παράτασης της απαλλαγής. Μετά από τις εν λόγω διαβουλεύσεις η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Ισπανία στις 12 Νοεμβρίου 2021, η Ιρλανδία στις 16 Νοεμβρίου 2021, η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία στις 17 Νοεμβρίου 2021, η Εσθονία στις 18 Νοεμβρίου 2021, η Δανία και το Λουξεμβούργο στις 19 Νοεμβρίου 2021 και η Τσεχία στις 23 Νοεμβρίου 2021 (στο εξής: αιτούντα κράτη μέλη) υπέβαλαν αιτήματα για περαιτέρω εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εισαγόμενα εμπορεύματα.
(3)
Οι εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από τα αιτούντα κράτη μέλη βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 επέτρεψαν στους δημόσιους οργανισμούς ή στους εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, για τα οποία υπάρχει έλλειψη. Από τις εμπορικές στατιστικές για τα εν λόγω εμπορεύματα προκύπτει ότι οι σχετικές εισαγωγές εμφανίζουν πτωτική τάση, παραμένουν ωστόσο σημαντικές και παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση των εμπορευμάτων που απαιτούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Παρά τον εν εξελίξει εμβολιασμό στα κράτη μέλη και τη λήψη ορισμένων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, ο αριθμός των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 στα κράτη μέλη εξακολουθεί να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεδομένου ότι στα αιτούντα κράτη μέλη εξακολουθούν να αναφέρονται ελλείψεις εμπορευμάτων που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισάγονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον ΦΠΑ στα είδη που εισάγονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 51 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ.
(4)
Τα αιτούντα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ με σκοπό την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19, τους οργανισμούς που έχουν εγκρίνει για τη διανομή ή τη διάθεση των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της χρήσης των εμπορευμάτων για σκοπούς άλλους από την καταπολέμηση των επιπτώσεων της εν λόγω έξαρσης. Τα αιτούντα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω δασμολογικές απαλλαγές και απαλλαγές από τον ΦΠΑ εφαρμόζονται ορθά σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ και να προλαμβάνουν κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.
(5)
Λαμβανομένων υπόψη των ακραίων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα αιτούντα κράτη μέλη, θα πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Η απαλλαγή θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2022.
(6)
Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 76 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και το άρθρο 53 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/132/ΕΚ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Χορηγείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στις εισαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)
τα εμπορεύματα προορίζονται για μία από τις ακόλουθες χρήσεις:

i)
δωρεάν διανομή από τους φορείς και τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19·
ii)
δωρεάν διάθεση στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19, ενώ τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα των φορέων και των οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·
β)
τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 75, 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και στα άρθρα 52, 55, 56 και 57 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ·
γ)
τα εμπορεύματα εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή από οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή για λογαριασμό των οργανισμών αυτών.
2.   Χορηγείται, επίσης, απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις εισαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/132, όταν αυτά εισάγονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από μονάδες παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών ή για λογαριασμό τους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά το χρονικό διάστημα της παροχής βοήθειας στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 1, σε μηνιαία βάση, τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 το αργότερο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)
κατάλογο των οργανισμών που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
β)
ενοποιημένες πληροφορίες που αφορούν τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 1·
γ)
μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και με τα άρθρα 55, 56 και 57 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, όσον αφορά τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2022 στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Τσεχία και τη Φινλανδία.
Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την Ιταλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Paolo GENTILONI

Μέλος της Επιτροπής

(1)  ΕΕ L 292 της 10.11.2009, σ. 5.

(2)  ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23.

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 (ΕΕ L 103 της 3.4.2020, σ. 1).