ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 3400.15/ΑΣ 12506/2023

Αριθμ. Φ. 3400.15/ΑΣ 12506

Απόφαση 2641 (2022) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 1 του α.ν. 92/3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α’ 139).

Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2641 (2022) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή.

Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ