ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 0544/Μ.7489/ΑΣ 3499/2022

Αριθμ. 0544/Μ.7489/ΑΣ 3499

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τέταρτης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής

Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Την Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Άγκυρα, στις 20 Ιανουαρίου 2000 και κυρώθηκε με τον ν. 2897/2001 (Α΄69).

2. Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά τα οποία καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 11 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005, A΄ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155).

6. Την υπό στοιχεία Π23ΥΦΥΠ-44431/5.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη» (Β΄3135).

7. Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του

υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Τέταρτης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού που υπογράφηκε στη Σμύρνη, στις 18 Νοεμβρίου 2021, το πρωτότυπο κείμενο του οποίου στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υφυπουργός Εξωτερικών ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υγείας Υποδομών και Μεταφορών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ