Απόφ. 1/2022
Έγγραφη υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οικείων πάροχων στο μητρώο επιχειρήσεων.

(ΦΕΚ Β 3811/21.7.2022)

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, κατά το οποίο: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 14 του Συντάγματος, κατά το οποίο «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει».

3. Την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018» (Α’ 27), κατά το οποίο: «Το ΕΣΡ με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, καταρτίζει και διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο παρόχων και ορίζει σε ποια από τα κριτήρια των παρ. 2 έως 4 θεμελιώνεται η δικαιοδοσία της. Το ΕΣΡ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εν λόγω κατάλογο, καθώς και τις ενημερώσεις αυτού. Το ΕΣΡ προσδιορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας».

4. Την παρ. 1 του άρθρου 37 του ίδιου νόμου κατά το οποίο «Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψη, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ. Το ΕΣΡ προσδιορίζει, με απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν οι πά-ροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριμένο ή σχεδιαζόμενο προγραμματισμό μεταδόσεων ή κατάλογο προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων. Αν ο σχεδιαζόμενος προγραμματισμός μεταδόσεων ή κατάλογος προγραμμάτων δεν έχει εγκρι-θεί από αρμόδια αρχή, η έγκρισή του από το ΕΣΡ αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο μητρώο».

5. Την ανάγκη συστηματικής καταγραφής των παρό-χων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ.

6. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους παρό-χους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που έλαβε χώρα μεταξύ 3.6 και 24.6.2022.

7. Το ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΣΡ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας

1. Στο Μητρώο εγγράφονται οι πάροχοι, γραμμικών ή μη, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας κατά την έννοια του στοιχ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4779/2021.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλει να δηλώσει στο ΕΣΡ τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει και βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Ελλάδας.

Άρθρο 2

Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων που εγγράφονται στο Μητρώο

1. Ως υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων νοείται η κατά την έννοια της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4779/2021 υπηρεσία.

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων διακρίνονται: α) σε τηλεοπτικές εκπομπές, κατά την έννοια του στοιχείου θ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, ήτοι σε υπηρεσίες που παρέχονται από τον οικείο πάροχο για ταυτόχρονη παρακολούθηση από το κοινό προγραμμάτων βάσει χρονολογικά προγραμματισμένων μεταδόσεων, ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης της υπηρεσίας και,

β) σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατά την έννοια του στοιχείου ια’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, ήτοι υπηρεσία που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης με αίτημά του, από κατάλογο προγραμμάτων του παρόχου.

3. Η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου από πά-ροχο άλλων, διαφορετικών των ανωτέρω, υπηρεσιών, συνιστά υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων εφόσον το περιεχόμενο αυτό μπορεί να διαχωριστεί από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου των υπηρεσιών και να παρασχεθεί αυτοτελώς. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων περιεχόμενο το οποίο είναι επικουρικό σε άλλο ή δεν παρέχεται στο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας του παρόχου.

4. Δεν συνιστούν χωριστή υπηρεσία οπτικοακουστι-κών μέσων:

α) Η ταυτόχρονη μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων στο κοινό, με περισσότερα μέσα (επίγεια ψηφιακή/ δορυφορική/μέσω δικτύων κινητής/μέσω διαδικτύου/ μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου ή άλλη) από τον έχοντα την συντακτική ευθύνη πάροχο της υπηρεσίας ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη αυτού.

β) Η ετεροχρονισμένη τηλεοπτική μετάδοση προγραμ-μάτων1 (catch-up TV) από τον έχοντα την συντακτική ευθύνη πάροχο της υπηρεσίας ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη αυτού.

γ) Το υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει την εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων από τον πάροχο της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων μέσω της δυνατότητας προε-πισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του προγράμματος από τον χρήστη της υπηρεσίας.

δ) Η διάθεση στο κοινό αρχειακού υλικού, όταν αυτό προσφέρεται δωρεάν. Δωρεάν είναι η παροχή όταν ο πά-ροχος του περιεχομένου δεν αποκομίζει όφελος, άμεσο (πχ. διαφημίσεις) ή έμμεσο (πχ. από την εκμετάλλευση των δεδομένων των χρηστών), από την παροχή του οπτι-κοακουστικού περιεχομένου στο κοινό.

5. Δεν συνιστά υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου:

α) Από σχολεία, πανεπιστήμια ή άλλους ερευνητικούς φορείς στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

β) Από θεατρικές ή μουσικές σκηνές, κοινωφελή πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία ή άλλους συναφείς πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος όταν αφορά σε αρχειακό ή «ζωντανό» (σε απ’ ευθείας μετάδοση) περιεχόμενο.

γ) Από κρατικούς φορείς με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.

δ) Από εταιρείες που έχουν σκοπό την προώθηση των πωλήσεων και την ενημέρωση του κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

ε) Από εταιρείες ή άλλους φορείς, που απευθύνεται σε εξειδικευμένο (και όχι στο ευρύ) κοινό όπως είναι ομάδες επαγγελματιών.

6. Η παροχή της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων μέσω πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο ή άλλης που δεν ανήκει στον πάροχο της υπηρεσίας δεν επηρεάζει την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Οπτικοακουστικό περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο ή κοινωνικών δικτύων

1. Η παραγωγή και μεταφόρτωση οπτικοακουστικού περιεχομένου που εμπίπτει στην έννοια του στοιχείου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4779/2021, ήτοι βίντεο παραγόμενο από χρήστη σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο ή κοινωνικά δίκτυα, δεν συνιστά υπηρεσία οπτι-κοακουστικών μέσων.

2. Κατ’ εξαίρεση, η παραγωγή και μεταφόρτωση τέτοιου περιεχομένου συνιστά υπηρεσία οπτικοακουστι-κών μέσων, εφόσον η δραστηριότητα αυτή γίνεται κατ’ επάγγελμα. Ενδεικτικά στοιχεία για το ότι μια τέτοια δραστηριότητα είναι υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων αποτελούν:

α) Η τακτικότητα των μεταφορτώσεων σε μία ή περισσότερες πλατφόρμες ή κοινωνικά δίκτυα,

β) Η εγγραφή του παρόχου σε βάσεις δεδομένων και άλλα διαδικτυακά εργαλεία που παρέχουν στατιστικά και άλλα στοιχεία για την θέαση του περιεχομένου του,

γ) Η διαφήμιση του οπτικοακουστικού περιεχομένου, δ) Η χρήση εργαλείων που παρέχει η πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο ή ο πάροχος υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον χρήστη για την ταξινόμηση των βίντεο που μεταφορτώνει,

ε) η ύπαρξη εμπορικών ανακοινώσεων στα αναρτώ-μενα από τον πάροχο βίντεο,

στ) η κατάρτιση συμβάσεων με τον πάροχο των υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο ή τον πάροχο υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την κατανομή των διαφημιστικών εσόδων.

Άρθρο 4

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο του ΕΣΡ

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών και μη, υποβάλλουν στο ΕΣΡ για την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη διαπίστωση της δικαιοδοσίας του ΕΣΡ στοιχεία, καθώς και στοιχεία που αφορούν στον πάροχο της υπηρεσίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και κατά περίπτωση στους εταίρους ή μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή το διαχειριστή και τους νομίμους εκπροσώπους ή/και αντικλήτους.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας δηλώνουν στο ΕΣΡ τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στην δικαιοδοσία της Ελλάδας.

4. Για τη δήλωση των υπηρεσιών αυτών συμπληρώνεται, στα ελληνικά και στα αγγλικά, σχετικό έντυπο που περιέχει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β’.

5. Η αίτηση εγγραφής υπέχει θέση υπευθύνου δηλώ-σεως σε σχέση με την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτή και των συνυποβαλλομένων εγγράφων.

Άρθρο 5

Αίτηση Έγκρισης Υπηρεσίας Οπτικοακουστικών Μέσων

1. Η προηγούμενη έγκριση υπηρεσίας οπτικοακου-στικών μέσων από το ΕΣΡ αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη παροχή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4779/2021.

2. Δεν απαιτείται χωριστή έγκριση υπηρεσιών για τις οποίες υφίσταται ήδη σχετική άδεια είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Για την έγκριση από το ΕΣΡ υπηρεσίας μέσων επικοινωνίας, υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Β’ και Γ’ της παρούσας στοιχεία. Εφόσον πρόκειται για νέο πάροχο, συνυποβάλλονται και τα στοιχεία του Παραρτήματος Α’.

4. Το ΕΣΡ εξετάζει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αποφαίνεται, θετικά ή αρνητικά, εντός δύο μηνών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, η υπηρεσία εγκρίνεται και ο πάροχος της υπηρεσίας εγγράφεται στο οικείο μητρώο.

5. Το ΕΣΡ επανεξετάζει την απόφασή του κατόπιν αι-τήσεως του παρόχου ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον μεταγε-νεστέρως μεταβληθούν τα δεδομένα βάσει των οποίων την έκρινε αρχικά.

6. Σε περίπτωση που η έναρξη παροχής της υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε χρονικό διάστημα πέραν του ενός μηνός από την εγγραφή στο Μητρώο του ΕΣΡ, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το ΕΣΡ για τον ακριβή χρόνο έναρξης της παροχής της.

Άρθρο 6

Αίτηση τροποποίησης στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων, που αφορούν στον πάροχο της υπηρεσίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τους εταίρους ή μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον διαχειριστή, το νόμιμο ή τους νομίμους εκπροσώπους ή τον αντίκλητο, ή την υπηρεσία, υποβάλλεται σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία.

Άρθρο 7

Δήλωση αναστολής της υπηρεσίας ή αίτηση διαγραφής της υπηρεσίας ή/και του παρόχου από το Μητρώο του ΕΣΡ

1. Σε περίπτωση αναστολής της παροχής υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, ο πάροχος αυτής οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ΕΣΡ. Δεν απαιτείται τέτοια δήλωση για υπηρεσίες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και εάν η υπηρεσία επανενεργοποιείται ετησίως.

2. Ο πάροχος υπηρεσίας μέσων επικοινωνίας οφείλει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής της σε περίπτωση παύσης της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εφόσον η διαγραφόμενη υπηρεσία είναι η μόνη που παρέχει ο αιτών, διαγράφεται και ο πάροχος από το οικείο Μητρώο του ΕΣΡ.

Άρθρο 8

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μη εισέτι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΕΣΡ πά-ροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής των ιδίων και των υπηρεσιών τους, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ. Συνυποβάλλονται και στοιχεία που αποδεικνύουν την προηγούμενη έναρξη παροχής της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών τους.

2. Για την υποβολή των αναφερομένων στην παρούσα αιτήσεων και δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ αίτηση (αρχείο Excel) και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή τη διαδικτυακή εφαρμογή που θα δημι-ουργηθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

1.1 Τα φυσικά πρόσωπα (πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, μέτοχοι, μέλη του ΔΣ, νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντίκλητοι) υποβάλλουν:

1.1.1 Στοιχεία ταυτότητας (όπως το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και την εκδούσα Αρχή, την υπηκοότητά τους).

1.1.2 Το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγονται.

1.1.3 Τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και το ποσοστό που αυτές αντιστοιχούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (μόνο για μετόχους).

1.2 Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν:

1.2.1 Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, έδρα τον αριθμό ΓΕΜΗ2, τη νομική μορφή τους).

1.2.2 Το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν

1.2.3 Κατάλογο μετόχων (εφόσον πρόκειται για ΑΕ) και δήλωση περί απώτατου εταίρου/μετόχου3.

2. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα υποβάλλουν, επίσης, τα στοιχεία διευθύνσεως και επικοινωνίας τους και ειδικότερα:

2.1 Στοιχεία διευθύνσεώς τους (όπως την οδό και τον αριθμό, την πόλη, τον ΤΚ, την περιφερειακή ενότητα και την Χώρα).

2.2 Στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνο/α, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, ιστοσελίδα).

3. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

3.1. Για το φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

3.2. Για το νομικό πρόσωπα:

3.2.1. Στοιχεία από το ΓΕΜΗ ή, το κατά περίπτωση, οικείο Μητρώο Εταιρειών/Επιχειρήσεων (όπως Γενικό Πιστοποιητικό, Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας, Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης), ενοποιημένο καταστατικό, πρακτικό από το οποίο να προκύπτουν τα νομιμοποιούμενα για την εκπροσώπηση του φορέως πρόσωπα ή πληρεξούσιο για την παροχή πληρεξουσιότητας σε τρίτα πρόσωπα και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

3.2.2. Μετοχολόγιο νομίμως υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας (για ΑΕ). Οι αλλοδαπές εταιρείες, εφόσον δεν υπέχουν σχετική υποχρέωση, υποβάλλουν κατάλογο μετόχων. Οι εισηγμένες εταιρείες υποβάλλουν κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται οι δέκα μεγαλύτεροι μέτοχοι καθώς και βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο πάροχος οφείλει να δηλώσει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα εφόσον σε ορισμένη υπηρεσία υπάρχουν στοιχεία αλλοδαπότητας:

1. Το κράτος όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του.

2. Το κράτος όπου λαμβάνονται οι σχετικές με την παροχή υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας συντακτικές αποφάσεις.

3. Το κράτος ή κράτη όπου απασχολείται σημαντικό μέρος του προσωπικού του παρόχου που ασχολείται με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και τον αριθμό και το ποσοστό εργαζομένων που απασχολείται σε κάθε ένα από τα κράτη αυτά.

4. Εάν άρχισε το πρώτον την δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στην Ελλάδα και εάν εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την Ελληνική οικονομία.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (στοιχεία υποβαλλόμενα στην βάση δεδομένων MAVISE σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4779/2021).

1. Το όνομα της υπηρεσίας [SERVICE NAME].

2. Κατηγορία Υπηρεσίας 1: Γραμμική/Μη γραμμική [TYPE OF AV. SERVICE 1: Linear/Non linear].

3. Είδος υπηρεσίας 2 (για κατά παραγγελία υπηρεσίες): Συνδρομητική/Συναλλακτική/Δωρεάν ή με διαφημίσεις [TYPE OF SERVICE 2 (for VOD services): Subscriptional/ Transactional/Free or with advertisements].

4. Μέσο Μετάδοσης του σήματος: Επίγεια ψηφιακή/ Δορυφορική, μέσω δικτύων κινητής, διαδικτύου, πρωτοκόλλου διαδικτύου ή άλλο [TYPE OF REGISTRATION: digital terrestrial/satellite, mobile, web, IPTV, other].

5. Τόπος παροχής της υπηρεσίας [SCOPE OF REGISTRATION].

6. Γλώσσα: πρωτοτύπου ή υποτιτλισμού ή μεταγλώττισης [LANGUAGE].

7. Είδος περιεχομένου: γενικό ή θεματικό (ενηλίκων, παιδικό, πολιτιστικό,/εκπαιδευτικό, τεκμηρίωσης, ψυχαγωγικό, κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές ταινίες/ μυθοπλασία, τηλεπωλήσεις, τρόπος ζωής/ελεύθερος χρόνος/υγεία/ταξίδια, μουσικό, κυβερνητικό/κοινο-βουλευτικό/δημόσια διοίκηση, ειδήσεις/επιχειρήσεις, αθλητικό, θρησκευτικό, άλλο μη προσδιορισμένο) [GENRE: Generalist or Thematic (adult, children, Cultural/ Educational, documentary, entertainment, film & TV Fiction, Life style/leisure/health/travel Home shopping, Life style/leisure/health/travel, Music, parliamentary/ governmental/administration, news/business, religious, sports, other)].

8. Διάρκεια μετάδοσης προγράμματος: 7/24/365 ή άλλο [BROADCASTING TIME: 7/24/365 or other].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Ημέρα.

2. Ώρα έναρξης.

3. Τίτλος προγράμματος.

4. Είδος προγράμματος.

5. Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου.

Β. ΓΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

1. Χρόνος έναρξης της υπηρεσίας.

2. Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ