Πώς καταχορούνται στην ΑΠΔ οι αποδοχές δεδουλευμένης άδειας:
Η άδεια που δεν χορηγήθηκε στον εργαζόμενο μέσα στο έτος δηλώνεται σε ξεχωριστή στήλη το αργότερο με την ΑΠΔ η οποία θα περιλαμβάνει και τον Δεκέμβριο του έτους στο οποίο θα έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια. Στο πεδίο 36 αναγράφεται ο κωδικός 14 Λοιπές αποδοχές.