Ποια είναι η χρησιμότητα της επιλογής Απόδοση Φόρων που βρίσκεται στο κύριο μενού του προγράμματος (έκτη επιλογή στη σειρά του κύριου μενού) ;

Η επιλογή Απόδοση Φόρων χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή του μηνιαίου αρχείου Βεβαιώσεων Παρακρατούμενων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (με και χωρίς παρακράτηση φόρου) και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα, καθώς και για την παραγωγή και ηλεκτρονική αποστολή της αντίστοιχης Προσωρινής Δήλωσης.