Πώς μπορείτε να πάρετε την Απόδειξη Πληρωμής ανά είδος αποδοχών;
Στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Αποδείξεις Πληρωμών στο κάτω μέρος μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους αποδοχών για τους οποίους και θέλετε να πάρετε την εκτύπωση. Επίσης από το πεδίο Εκτύπωση Οικοδομών μπορείτε να πάρετε τις αποδείξεις των οικοδόμων. Με την επιλογή Αναλυτική Εκτύπωση επιλέγετε εάν στο κάτω μέρος της απόδειξης θα εκτυπώνονται οι αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι ακόμα κι αν την σύμβαση στην καρτέλα του εργαζόμενου την έχετε ανενεργή θα εμφανιστεί στην απόδειξη πληρωμής (εφόσον βέβαια επιλέξετε Αναλυτική Εκτύπωση).