Στο Μητρώο Παγίων στο πεδίο Από λογ/μο Αποσβέσεων Έως λογ/μο Αποσβέσεων βάζετε τον σχετικό λογαριασμό αλλά δεν σας αφήνει να τον καταχωρήσετε.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο λογαριασμός που επιλέγετε είναι λογαριασμός που αφορά έσοδο και όχι έξοδο.