Οδηγίες υποβολής συμπληρωματικής ΑΠΔΣυμπληρωματική (04) είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που αναφέρεται σε χρονική περίοδο απασχόλησης η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί σε Κανονική (01). Έκτακτη 02 ή Επανυποβληθείσα 03 ΑΠΔ, το περιεχόμενο της οποίας και συμπληρώνει.
Αυτό σημαίνει ότι δεν τροποποιούνται, ούτε διορθώνονται στοιχεία που είχαν δηλωθεί με την υποβληθείσα ΑΠΔ. Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται οπωσδήποτε σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της Κανονικής, Έκτακτης ή Επανυποβληθείσας ΑΠΔ στην οποία αναφέρεται και αποκλειστικά για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

-Παράλειψη ασφάλισης με την Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείας ΑΠΔ ενός ή περισσότερων εργαζόμενων (δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν αναφέρονται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ).
-Παράλειψη δήλωσης ημερών ασφάλισης για ασφαλισμένο που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον ημέρες ασφάλισης).
-Παράλειψη δήλωσης ημερών ασφάλισης για ασθένεια ασφαλισμένου που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ.
-Παράλειψη δήλωσης ενός ή περισσότερων τύπων αποδοχών για ασφαλισμένους που αναφέρονται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον τύπος αποδοχών).
-Παράλειψη δήλωσης αποδοχών για ασφαλισμένο ποτ αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα (επιπλέον αποδοχές χωρίς ημέρες ασφάλισης).
-Αναδρομική ασφάλιση που δικαιούται ασφαλισμένος σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, εφόσον αφορά περίοδο απασχόλησης από 01/01/2002 και μετά.

Ο χρόνος αναφοράς της Συμπληρωματικής Δήλωσης είναι ίδιος με αυτόν της ΑΠΔ την οποία συμπληρώνει (μήνας ή τρίμηνο).
Για τις κοινές επιχειρήσεις στο πεδίο 33 «Μισθολογική Περίοδος» αναφέρεται η ίδια μισθολογική περίοδος (μήνας) που είχε καταχωρηθεί στην ΑΠΔ που συμπληρώνεται.

Με την Συμπληρωματική ΑΠΔ (σε έντυπη μορφή ή σε μαγνητικό μέσο) συνυποβάλλεται το «Ειδικό έντυπο υποβολής συμπληρωματικής ΑΠΔ που φέρει προεκτυπωμένους τους λόγους υποβολής της.
Στο έντυπο αυτό ο εργοδότης σημειώνει για ποιον λόγο υποβάλλει την Συμπληρωματική ΑΠΔ και τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκομίζει.

Κυρώσεις Συμπληρωματικής ΑΠΔ :

Στους εργοδότες που υποβάλλουν Συμπληρωματική ΑΠΔ επιβάλλονται πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εκπρόθεσμη: όταν υποβάλλουν την Συμπληρωματική ΑΠΔ εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Κανονικής ΑΠΔ.
– Μη υποβληθείσα: Όταν υποβάλλουν την Συμπληρωματική ΑΠΔ μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Κανονικής ΑΠΔ.
– Ανακριβής: όταν υποβάλλουν την Συμπληρωματική ΑΠΔ με ανακριβή στοιχεία (η ανακρίβεια των οποίων διαπιστώνεται μετά από έλεγχο με συνέπεια να προκύπτει διαφορά μεταξύ δηλωθεισών εισφορών από τον εργοδότη και των εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με τις «κλασσικές» Συμπληρωματικές ΑΠΔ που στόχο έχουν την προσθήκη ασφαλισμένων ή στοιχείων ασφάλισης σε ήδη δηλωμένο ασφαλισμένο, οι Συμπληρωματικές ΑΠΔ που στοχεύουν στην διόρθωση λαθών δεν θα ξεκινούν με πρωτοβουλία των εργοδοτών παρά μόνο μετά από σχετική υπόδειξη του ΙΚΑ που θα προέρχεται από το Κέντρο Επεξεργασίας του ΙΚΑ.