Εργόσημο από 1/1/2012

Από 1/1/2012 όλοι οι κατ’ οίκον απασχολούμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία θα αμοίβονται υποχρεωτικά με το εργόσημο.

Οι ημέρες ασφάλισής τους θα υπολογίζονται από τον τύπο:

Ημέρες ασφάλισης =
= 2*μηνιαίο ποσό εισφορών με βάση το εργόσημο / μημιαίο ποσό εισφορών με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (με συντελεστή εισφορών το 35,40% στο ΠΚ 170 όπως ίσχυε).

Το μηνιαίο ποσό εισφορών με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου θα βρίσκεται από τον πολλαπλασιασμό του σχετικού ημερομίσθιου με το 35,40%(που είναι το πακέτο κάλυψης 170, Κατ’οίκον εργοδότου –εργαζόμενου, με 13,22% στον εργαζόμενο και 22,18% στον εργοδότη, σύνολο: 35,40%.

Το σύνολο των ενσήμων θα είναι έως 30 ημέρες το μήνα ή 360 ημέρες το έτος.

Ετσι, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές θα διαιρείται με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (33,57 ευρώ Χ 35,40% = 11,88) και το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2.


Παράδειγμα
Αν το εργόσημο σε κάποιον μήνα είναι 300 ευρώ, οι εισφορές που αναλογούν είναι 60 ευρώ (20%), οι ημέρες που αναλογούν με βάση τις εισφορές του ΗΑΕ είναι : 60:11.88 =5,05 και οι ημέρες για τις οποίες θα ασφαλιστεί ο εργαζόμενος θα είναι 5,05 * 2 = 10,1.  

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν κανονικά το κατοίκον προσωπικό τους θα πρέπει να υποβάλλουν έως και τις 31/1/2012 την τελευταία Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση του τέταρτου τριμήνου του 2011.