Θέλετε να αποστείλετε την ΑΠΔ αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: « Ανύπαρκτα στοιχεία χρήστη για αποστολή ΑΠΔ». Τι σημαίνει το μήνυμα αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πάτε στα στοιχεία της εταιρίας, στο ταμπελάκι Ταμεία, και θα δείτε στο κάτω μέρος αν έχετε βάλει το User-name και το Password για το ΙΚΑ. Αν λείπουν, θα σας εμφανιστεί το μήνυμα αυτό.