Ποιες είναι οι περιπτώσεις ανυπαίτιου κωλύματος εργασίας κατά την νομοθεσία:-Γάμος του παιδιού του
-Ατύχημα, ασθένεια, τραυματισμός, αναπηρία μισθωτού
-Θάνατος και βαριά ασθένεια μισθωτού
-Κλήση του μισθωτού σαν μάρτυρα ή σαν ένορκο
-Η λουτροθεραπεία του ασθενούς
– Η αιχμαλωσία του μισθωτού
– Ο τοκετός
-Η στράτευση του μισθωτού
-Η προφυλάκιση του μισθωτού