Για πόσο καιρό ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση αποζημίωσης λόγω μη παροχής εργασίας του από ανυπαίτιο κώλυμα:Αν ο εργαζόμενος δεν μπόρεσε να παράσχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη τότε δικαιούται τις αποδοχές του κανονικά, αρκεί να έχει κλείσει τουλάχιστον 10 ημέρες εργασίας στην εταιρία.
Αν έχει κλείσει ένα έτος εργασίας στον εργοδότη θα πρέπει να τις διεκδικήσει μέσα σε έναν μήνα. Αν δεν έχει κλείσει ένα έτος, τότε θα πρέπει να το διεκδικήσει μέσα σε 15 ημέρες (άρθρο 658 του ΑΚ).