ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΗ ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ ορίζεται ως εξής:
-Για αυτοκίνητα μέχρι 1200κε 3000€
-Για αυτοκίνητα άνω των 1200 κ.ε. προστίθενται 300€ ανά 100 κε μέχρι τα 2000 κε.
-Για μεγαλύτερα αυτοκίνητα των 2000 κε προστίθενται 500€ ανά 100 κε μέχρι τα 3000 κε
-Για πάνω από τα 3000 κε προστίθενται 700€ ανά 100 κε.

Σε περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης η αντικειμενική δαπάνη που ορίζεται σε αυτά θα είναι:

-Για ομόρρυθμους ή απλούς εκτός ετερρόρυθμων εταίρων ή κοινωνών επιμερίζονται μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία
-Των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης επιμερίζεται μεταξύ αυτών όταν οι διαχειριστές αυτοί δεν είναι εταίροι της σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν
-Των διαχειριστών που είναι και εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους
-Για τις ΑΕ ο επιμερισμός των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών και προέδρων διοικητικών συμβουλίων, γίνεται ισομερώς μεταξύ τους