ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΚΑΤΟΙΚΙΑΗ ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης κύριας κατοικίας κλιμακωτά ως εξής:
-Για 80 τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων αυτής, με 30€ το τ.μ
-Για τα επόμενα 81 μέχρι 120 τμ με 50€ το τμ
-Για τα επόμενα 121 έως και 200 τμ με 80€ το τμ
-Για τα επόμενα 201 μέχρι και 300 τμ με 150€ το τμ
-Για τα πλέον των 300 τμ κυρίων χώρων 300€ ανά τμ

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 30€ ανά τμ.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2800€ έως 4999€ το τμ. Για περιοχές με τιμή ζώνης από 5000€ και άνω το τμ αυξάνεται κατά 70%. Οι μονοκατοικίες έχουν επιπλέον προσαύξηση 20%.