ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζυγου και των προσώπων που τον βαρύνουν ορίζονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλοντα για τα ακόλουθα:

-Για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, διτρόχων, αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών μεγάλης αξίας.
Ως κινητά πράγματα θεωρούνται εκείνα όπου η αξία τους υπερβαίνει τις 10000€ (αν είναι ξεχωριστά αντικείμενα που η αξία του καθενός είναι μικρότερη των 10000€ αλλά θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο τότε πάλι ισχύει το τεκμήριο εφ’όσον υπερβαίνει τις 10000€). Κινητά πράγματα μεγάλης αξίας θεωρούνται τα κοσμήματα και οι πολύτιμοι λίθοι, έργα τέχνης, χειροποίητοι τάπητες κτλ.
-Δωρεές ή γονικές παροχές που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά 1ης κατοικίας
-Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ή χρονομετρική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευής πισίνας.
Εδώ καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας και δεν εξαιρείται πλέον η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, πρώτης κατοικίας, εφ’όσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τμ.
Απαλλάσεται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής ως πρώτης κατοικίας εφ’όσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τμ και η συνολική αξία το ποσό των 200000€.
Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200000€ ή η επιφάνειά της τα 120 τμ τότε λαμβάνεται υπ’ όψιν η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τμ. Αν όμως συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις τότε λαμβάνεται υπ’ όψιν το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των 200000€ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από 120 τμ.
-Ετήσιες δαπάνες για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα 300€ ετησίως (εξαιρούνται οι δωρεές προς το κράτος, τα ιδρύματα κτλ)
-Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Εδώ περιλαμβάνονται και οι τόκοι, καθώς και οι τόκοι υπερημερίας
-Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. Εδώ πλέον εμπίπτουν τα δάνεια που χορηγούν οι εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν (δεν λαμβάνονται τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις).