ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε111 ΚΑΙ Ε111Β

(Αριθ. Πρωτ. Π31-15/24.6.2003) ΣΧΕΤΙΚΟ:. Γενικό Έγγραφο Π31-15/20.3.02Με το ανωτέρω σχετικό σας ενημερώσαμε για τις αλλαγές στα κοινοτικά έντυπα της σειράς Ε 100, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και τα έντυπα Ε111 και Ε111Β, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 574/72, σχετικά με τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος, κατά διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος μέλος, των μισθωτών, μη μισθωτών συνταξιούχων και των μελών της οικογένειάς τους.

Η Διοικητική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Κοινωνική Ασφάλιση των διακινούμενων εργαζόμενων (ΔΕΚΑΔΕ), με την απόφ.187/27.6.0 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος 193/10.4.03) και ισχύει από 1-5-2003, αποφάσισε την αντικατάσταση των εντύπων Ε111 και Ε111Β με τα αντίστοιχα έντυπα που σας κοινοποιούμε.

Επισημαίνουμε ότι κρίθηκε σκόπιμη η αντικατάστασή τους με σκοπό να διευκρινιστεί ότι καλύπτουν τόσο τις χρόνιες παθήσεις όσο και τις προϋπάρχουσες. Δηλαδή στη πράξη ο φορέας του τόπου προσωρινής διαμονής θα χορηγεί παροχές ασθενείας σε είδος στο δικαιούχο ή τα μέλη οικογενείας του σε περιπτώσεις χρόνιων και προϋπαρχουσών ασθενειών με τη προϋπόθεση βεβαίως ότι η περίθαλψη είναι άμεσα αναγκαία.

Όσον αφορά το Ε111Β και επειδή από πολλά Υποκ/τα ζητήθηκαν διευκρινίσεις, σας επισημαίνουμε ότι το γράμμα “Β” είναι το σύμβολο του Βελγίου και δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ένα έντυπο Ε111 τύπου Β. Παρ’ ότι το έντυπο Ε111 Β εκδίδεται μόνο από φορείς του Βελγίου, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ θα πρέπει να υπάρχει ένα υπόδειγμα στα ελληνικά, έτσι ώστε όταν λαμβάνουν ένα παρόμοιο έντυπο από το Βέλγιο, στη φλαμανδική ή τη γαλλική γλώσσα να έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τι γράφει.

Παρακαλούμε μέχρι την εκτύπωση και διάθεσή των νέων εντύπων Ε111 από τη Δ/νση Προμηθειών, να χρησιμοποιούνται καθαρά φωτοαντίγραφα του συνημμένου υποδείγματος. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή συμπλήρωση των κατάλληλων για την κάθε περίπτωση, ενδείξεων του εντύπου, με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα, όπου δεν είναι δυνατόν να γραφούν με γραφομηχανή, και στην αναγραφή των στοιχείων των ασφαλισμένων με λατινικούς χαρακτήρες.

Τέλος καμία από τις σελίδες του εντύπου δεν πρέπει να αφαιρείται ή, να παραλείπεται να δοθεί, ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν περιέχει κάποια χρήσιμη πληροφορία συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιέχουν οδηγίες και σημειώσεις.

Όσα υποκαταστήματα διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να μας ζητήσουν, να λάβουν το έντυπο αυτό σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να έχουν την δυνατότητα της εκτύπωσής του.