(Π.Κ. 5 / 25-5-2011) 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΣΣΕ Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κλπ. (ΣΣΕ από 21.1.2011 Π.Κ. 5/25.5.2011)
Παρασκευή, Ιανουαρίου 21, 2011, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EPΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2010 – 2012

Στην Aθήνα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2011, οι υπογράφοντες αφενός ο Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου οι Απ. Στουρνάρας, Πρόεδρος και Γ. Ξενόφου, Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες αγγειοπλάστες, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων ευγενούς κεραμικής (Φαγιάνς, ξηράς πορσελάνης) και παραγωγής ηλεκτρικών εξαρτημάτων που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικά κατώτατα ημερομίσθια
Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση της διετή ΣΣΕ από 27.6.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 61/9.7.2008) αυξάνονται από 1.7.2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια των ημερομισθίων των εργαζομένων της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την παράγραφο «Α» της παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

AΡΘΡΟ 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010)

AΡΘΡΟ 4

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ), εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή έθιμα, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 1.1.2010.