Παίρνετε τον Αναλυτικό πίνακα της οριστικής φόρου και δεν συμφωνούν οι κρατήσεις με αυτές της ΑΠΔ. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

Στην Οριστική αναγράφονται οι κρατήσεις του εργαζόμενου και όχι του εργοδότη. Βεβαιωθείτε ότι συγκρίνετε τα σωστά μεγέθη. Οι εισφορές του εργαζόμενου θα πρέπει να συμφωνούν στις δύο εκτυπώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι μικτές αποδοχές της ΑΠΔ δεν συμφωνούν πάντα με τις μικτές της οριστικής. Η Οριστική έχει τα φορολογητέα ποσά και η ΑΠΔ τα ασφαλιστέα ποσά.