Πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Ανάλυση Κίνησης Στηλών. Στο Από λογαριασμό Έως λογαριασμό εμφανίζεται το Γενικό, ή της Εταιρίας το λογιστικό σχέδιο;
Εμφανίζεται το Γενικό σχέδιο, το οποίο όμως θα περιέχει πάντα το εταιρικό σχέδιο .
Άρα είναι διαθέσιμοι όλοι οι λογαριασμοί που θέλετε.