Ποια ΑΠΔ θεωρείται ανακριβής και ποιο το προβλεπόμενο πρόστιμο.Επιβάλεται πρόστιμο στο 30% , και υπολογίζεται στο ποσό της διαφοράς εισφορών που θα προκύψουν από τον έλεγχο (μεταξύ των εισφορών που αποδόθηκαν και αυτών που θα έπρεπε να αποδοθούν). Ανακριβής θεωρείται η ΑΠΔ όπου προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και αυτών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο. Οι διαφορές μπορεί να οφείλονται: Από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και των λοιπών στοιχείων, που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή της ασάλισης καθώς και αυτή που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενους της επιχείρησης.
Αν δεν έχουν καταβληθεί καθόλου οι εισφορές, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 3% (επί των εισφορών που θα έπρεπε να καταβληθούν) για τον 1ο μήνα, και 1% για κάθε επόμενο μήνα.