Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας για την σύνταξη
Η αναγνώριση της θητείας στην συνταξιοδότηση γίνεται με εξαγορά, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την κάνει χρήση στο τέλος της ασφαλιστικής του ζωής. Θεμελιώνει μόνο το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του εργαζόμενου, και χρηματική διαφορά στην σύνταξη.