ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Ε.

(Αριθ. Πρωτ. Ε00/88/13.10.2003)Σχετ.: Εγκ. 56/03

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Γ΄ του Ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/8.5.2003) κυρώθηκαν και απέκτησαν ισχύ νόμου οι διατάξεις του άρθρου 13 της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 15ης Απριλίου του 2002, που προέβλεπαν αναδρομική τμηματική αύξηση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι υπέρ του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’ αρ. 56/15.7.2003 εγκύκλιο της Δ/νσής μας, οι αναδρομικές εισφορές που προκύπτουν βάσει των ανωτέρω διατάξεων για τη χρονική περίοδο από 29.4.2002 μέχρι 30.9. 2003, πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ (με προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης) μέχρι 28.11.2003 αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ της έδρας του εργοδότη.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και προς διευκόλυνση των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, δίνεται η δυνατότητα ώστε η ανωτέρω καταβολή των εισφορών να πραγματοποιηθεί και μέσω των εξής τραπεζικών λογαριασμών:

1. Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με Νο 040/546384-00 και τίτλο: ΙΚΑ καταθέσεις αναδρομικών εισφορών Ο.Ε.Ε.

2. Εμπορικής Τράπεζας με Νο 001/74754188 και τίτλο: ΙΚΑ καταθέσεις αναδρομικών εισφορών Ο.Ε.Ε.

Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο σε όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, Δήμους, κ.λ.π. της ασφαλιστικής τους περιοχής και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3144/2003 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων.

(Αριθ. Πρωτ. Ε00/32,

Αριθ. Εγκ. 56/15.7.2003)

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν. 3144/02 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/8.5.03) “Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις”, που αναφέρονται στα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς μας:

Α ΑΡΘΡ. 7 ΠΑΡ. Γ΄ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Ε.

Β ΑΡΘΡ. 15 ΠΑΡ. 1 & 2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Γ ΑΡΘΡ. 17 ΠΑΡ. 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9

Γ ΑΡΘΡ. 17 ΠΑΡ. 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9

ΤΟΥ Ν. 3050/02 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

Δ ΑΡΘΡ. 17 ΠΑΡ. 2 ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΔΑΦ. ΤΟΥ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ

α΄ & β΄ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Ε ΑΡΘΡ. 18 ΠΑΡ. 4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3050/02

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤ ΑΡΘΡ. 18 ΠΑΡ. 6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-

ΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Ή ΜΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Α. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Ε.

Σχετ. Εγκ. 75/95, 84/95 και 19/96. Γεν. Έγγρ. Ε00/5/23.4.97

1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Γ΄ του Ν. 3144/03 κυρώθηκαν και απέκτησαν ισχύ νόμου οι διατάξεις του άρθρου 13 της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 15ης Απριλίου του 2002, που προέβλεπαν αναδρομική τμηματική αύξηση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι υπέρ του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιείται σε δύο στάδιο και συγκεκριμένα:

• Από 29/4/02 έως 31/12/02 κατά 0,10%, (ασφαλισμένου: 0,05% – εργοδότη: 0,05%)

• Από 1/1/03 και μετά, περαιτέρω κατά 0,10% (ασφ/νου: 0,05% – εργοδότη: 0,05%)

Έτσι, το συνολικό ποσοστό αύξησης της εισφοράς υπέρ του Ο.Ε.Ε. επιμερίζεται σε 0,10% για κάθε μέρος (ασφ/νος – εργοδότης), ώστε το τελικό ποσοστό εισφοράς υπέρ Ο.Ε.Ε. έκαστου μέρους να διαμορφώνεται σε 0,35% (συνολικό: 0,70%), ως συν/νος πίνακας 1.

Ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων η παραπάνω εργοδοτική εισφορά, μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ ΕΛΔΕΟ (25%), διαμορφώνεται από 29/4/02 έως 31/12/02 σε 0,375% (0,30% Χ 125% = 0,375%) και από 1/1/03 σε 0,438% (0,35% Χ 125% = 0,438%), ενώ η εργατική εισφορά παραμένει αμετάβλητη. Άρα η συνολική εισφορά από 1/1/03 και μετά διαμορφώνεται σε 0,788% (εργοδότη 0,438% και ασφαλισμένου 0,35%).

Υπόχρεοι καταβολής της εισφοράς αυτής είναι όλοι οι εργοδότες συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που απασχολούν προσωπικό το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Ε.Ε.

Τα νέα ποσοστά εισφορών Ι.Κ.Α. κατά κλάδο ασφάλισης, όπως παρουσιάζονται στον συν/κο πίνακα 2, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/10/03 και μετά (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2003 και μετά).

Οι αναδρομικές εισφορές, που προκύπτουν βάσει των ανωτέρω διατάξεων για τη χρονική περίοδο από 29/4/02 μέχρι 30/9/03, πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 28/11/03 (διότι η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες). Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2972/01 πρόσθετα τέλη.

Η καταβολή των αναδρομικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. θα γίνει για μεν τις κοινές επιχειρήσεις με Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης (Αριθ. τυπ. 120302005), για δε τα οικοδομοτεχνικά έργα με το παλιό Γραμμάτιο Είσπραξης (Αριθ. Τυπ. 120315025) αποκλειστικά στα Υποκ/τα και Παρ/τα του Ι.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη ή απογραφής του οικοδομοτεχνικού έργου. Αντίγραφα των ανωτέρω Γραμματίων Είσπραξης θα φυλάσσονται στο φάκελο της επιχ/σης ή του οικοδ/κού έργου αφού προηγουμένως καταχωρηθούν στο Βιβλίο Ελέγχου Εργοδότη (Β.Ε.Ε.) ή στην πίνακίδα του οικοδ/κού έργου αντίστοιχα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω εισφορών, αυτές θα εισπράττονται μαζί με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη.

Εάν, κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ή μη καταβολή τους, αυτές θα καταλογισθούν με Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), στον χρηματικό κατάλογο της οποίας θα αναφέρεται ο μήνας Οκτώβριοςς 2003.

Τέλος, οι αναδρομικές εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε. δεν καταχωρούνται σε Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) και κατά την καταβολή τους, στα αρμόδια Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α., δεν απαιτείται η κατάθεση οποιουδήποτε συνοδευτικού εγγράφου.

2. Οι αναδρομικές εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε. θα εισπράττονται σε πίστωση των παρακάτω κωδικών:

064100 : Αναδρομικές εισφορές Ο.Ε.Ε.

064101 : Πρόσθετα τέλη – αυτοτελή

064102 : Πρόσθετα τέλη – οίκοθεν

064103 : Έξοδα αναγκαστικά

Τα Περ/κά Υποκ/τα παρακαλούνται να φροντίσουν για την ενημέρωση του λογιστικού σχεδίου.

3. Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να κοινοποιηθεί το Κεφ. Α΄ (καθώς και οι συνημμένοι Πίνακες Εισφο-ρών και το Δελτίο Τύπου) της παρούσας, σε όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, Δήμους κ.λ.π. της ασφαλιστικής τους περιοχής και να αναρτηθεί το Δελτίο Τύπου σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη, αφότου έληξε, η ειδική επιδότηση ανεργίας:

α) του Ν. 2388/96 άρθρο 6 παρ. 1 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄) και της υπ’ αριθ. 33492/ 23.7.96 (ΦΕΚ 659/τ. Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανά-πτυξης – Εργασίας και Κοινωνικών Α-σφαλίσεων και Εθνικής Οικονομίας, που αφορά τους απολυομένους των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: “Μακε-δονικοί Λευκόλιθοι Α.Ε.”, “Μεταλλευ-τική – Εμπορική – Βιομηχανική (Μ.Ε.Β.) Α.Ε.”, ‘ΜΑΡΜΕΤΑΛ Α.Ε.” και “ΚΟΙΣΕΛΙΚ Α.Ε.”.

β) του ν. 2458/97 άρθρο 19 παρ. 2 (ΦΕΚ 15/τ. Α΄) που αφορά τους απολυμένους της επιχείρησης “ΠΕΙΡΑΪΚΗ – ΠΑΤΡΑΪΚΗ Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε.”.

(σχετ. Α23/266/8/3.4.97 Γεν. Έγγρα-φό μας),

όπως η ανωτέρω ειδική επιδότηση ισχύει μετά τις παρατάσεις που δόθηκαν με τις διατάξεις:

• του Ν. 2860/00 άρθρο 22 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄) και

• του Ν. 2956/01 άρθρο 43 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 παρατείνεται για δύο (2) έτη η ειδική επιδότηση ανεργίας, που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 30161/00 (ΦΕΚ 272/τ. Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-νικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του Ν. 2778/99 (ΦΕΚ 295/τ. Α΄) και αφορά τους μισθωτούς της επιχείρησης “Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.”, οι οποίοι απολύθηκαν, χωρίς υπαιτιότητά τους, από 20/10/99 – 20/11/99.

(σχετ. Α23/266/10/18.7.090 Γεν. Έγ-γραφό μας).

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σχετ. Εγκ. 81/02

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3144/03 αντικαθίσταται από 8/5/03 η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214/τ. Α΄) ώστε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Ε-παγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε.) να συνεχίζει να είναι ο φορέας υποχρεωτικής υπαγωγής, από 13/9/02, των απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε:

α) Φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ. Α΄) και ισχύει,

β) Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),

γ) Ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/τ. Α΄), όπως ισχύει,

υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά απασχολούνται σε δράσεις των παραπάνω φορέων, οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Δηλαδή, προστίθενται στους φορείς χρηματοδότησης (πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και άλλοι διεθνείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. (Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την χρηματοδότηση παραμένουν τα ίδια, όπως περιγράφονται στην εγκ. 81/02).

Επιπλέον, μια σημαντική αλλαγή που επήλθε με τις παρούσες διατάξεις είναι ότι παρέχεται δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.-Β.Ε. στα ανωτέρω πρόσωπα πρόσωπα που έχουν ασφαλισθεί μέχρι 12/9/02 για την απασχόλησή τους αυτή στο Ι.Κ.Α. ή στο Ι.Κ.Α. και στο Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε.

Η επιλογή ασκείται με υποβολή σχετικής δήλωσης του ασφαλισμένου στον εργοδότη του (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., κ.λ.π.) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 8/9/03. Επικυρωμένο από τον εργοδότη αντίγραφο της δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα θα πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο για τον έλεγχο Υποκ/μα του Ι.Κ.Α., ώστε να τίθεται στον εργοδοτικό φάκελο και να γίνεται σχετική εγγραφή στο Β.Ε.Ε.

Διευκρινίζουμε ότι, για όσα πρόσωπα είχαν ασφαλιστεί για το μέχρι 12/9/02 χρονικό διάστημα μόνο στο Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε., η ασφάλισή τους σ’ αυτό παραμένει ισχυρή και δεν τίθεται θέμα επιλογής.

Επίσης δεν τίθεται θέμα επιλογής για όσα πρόσωπα απασχολήθηκαν ή απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς και δράσεις αυτών από 13/9/02 και μετά, χωρίς να έχουν προγενέστερη (μέχρι 12/9/02) ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. ή στο Ι.Κ.Α. και στο Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε. παράλληλα.

Κατά περίπτωση οι ενέργειες που απαιτούνται είναι οι εξής:

Ι. Επιλέγεται η συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

• Ασφάλιση για χρονική περίοδο μέχρι 12/9/02:

• Εφόσον για το μέχρι 12/9/02 χρονικό διάστημα έχει χωρήσει ασφάλιση μόνο στο Ι.Κ.Α. τότε θεωρείται ισχυρή.

• Εφόσον για το μέχρι 12/9/02 χρονικό διάστημα έχει χωρήσει ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. και στο Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε. τότε παραμένει ισχυρή η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.

• Εφόσον για το μέχρι 12/9/02 χρονικό διάστημα έχει χωρήσει παράλληλη ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. με Π.Ε.Ε. και στο Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε. τότε:

α) αν έχουν ακυρωθεί – σε εφαρμογή των οδηγιών της εγκυκλίου 81/02 – οι συνταχθείσες για χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 12/9/02 Π.Ε.Ε., τότε για την ασφάλιση των εν λόγω προσώπων συντάσσεται νέα Π.Ε.Ε. και καταλογίζονται οι αντίστοιχες εισφορές χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις (π.χ. Π.Ε.Π.Ε.Ε., κ.λ.π.)

β) αν δεν έχουν ακυρωθεί οι Π.Ε.Ε. χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 12/9/02, τότε παραμένουν ισχυρές και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον εργοδότη χωρίς να επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη (Π.Τ.) και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ασφάλιση για χρονική περίοδο από 13/9/02 και μετά:

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων αυτών πρέπει να υποβληθούν Συμπληρωματικές Α.Π.Δ. και να καταβληθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/11/03.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνονται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2972/01.

ΙΙ. Δεν επιλέγεται η συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

Οι υπέρ του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης μέχρι 12/9/02, καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις, που έχουν καταλογισθεί σε βάρος του εργοδότη (Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π.), θεωρούνται ως αχρεωστήτως εισπραχθείσες και αναζητούνται από το Ι.Κ.Α. με αιτήσεις του εργοδότη και του ασφαλισμένου εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικού φορέα, δηλαδή μέχρι 8.3.04.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στο μεν εργοδότη οι εργοδοτικές εισφορές μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις, στο δε ασφαλισμένο οι εργατικές εισφορές.

Παρατηρήσεις:

• Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής δικαδικασίας και αν βρίσκονται (Τ.Δ.Ε., Διοικητικά Δικαστήρια).

• Από τις ρυθμίσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών, του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε. Δ.Ε.) και του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ. Α.Υ.), οι οποίοι εξακολουθούν να ασφαλίζονται στα εν λόγω Ταμεία.

Δ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 εδαφ. α΄ και β΄ του κοινοποιούμενου νόμου υπάγονται από 8/5/03 στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), – στο οποίο λειτουργούν οι κλάδοι Σύνταξης, Ασθένειας (είδος και χρήμα) και Επικουρικής Ασφάλισης – και νέα πρόσωπα, τα οποία μέχρι 7/5/03 υπήγοντο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για όλους τους κλάδους αυτού, καθώς και για τους συνεισπραττόμενους από το Ι.Κ.Α. κλάδους (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.).

Συνεπώς από 8/5/03, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3144/03, τα παρακάτω πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. για όλους τους κλάδους που αυτό καλύπτει, ενώ συνεχίζουν την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. μόνο για τους συνεισπραττόμενους κλάδους Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.).

Τα πρόσωπα αυτά είναι δημοσιογράφοι, μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε:

α) γραφεία τύπου των Κρατικών Υπηρεσιών, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-κησης, με την προϋπόθεση να μην είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών και να έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε άλλον εργοδότη.

β) γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων, τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την προϋπόθεση να έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε άλλο εργοδότη.

Ε. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3050/02 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχετ. Εγκ. 74/02, 94/02 της Δ/νσης Παροχών.

• Ως γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 3050/02, το προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του Ν. 3050/13.9.02 και έχει 20 έτη υπηρεσίας σε αεροπορικές επιχειρήσεις, μπορεί να συνυπολογίσει για τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο β΄ του άρθρου 1 του Β.Δ. 649/1968 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄) αριθμού ημερών ασφάλισης και χρόνο ασφάλισης Ι.Κ.Α. εκτός αεροπορικών επιχειρήσεων, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση εντός 6 μηνών από την ισχύ του Ν. 3050/03, δηλαδή μέχρι 13/3/03.

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του κοινοποιούμενου νόμου καταργείται η ως άνω προβλεπόμενη προθεσμία και καθίσταται το δικαίωμα υποβολής της αίτησης των ανωτέρω προσώπων απρόθεσμο.

• Επειδή κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3050/02 δημιουργήθηκαν προβλήματα, όσον αφορά την ενεργοποίηση του χρόνου στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης των εισφορών, επισημαίνουμε ότι αυτή θα πραγματοποιείται από αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, δεδομένου ότι η καθυστέρηση διεκπεραίωσης βαρύνει την υπηρεσία μας και δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Επομένως, τροποποιούνται οι οδηγίες της Εγκ. 94/02 ως προς την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια η καταβολή της σύνταξης για τους ανωτέρω ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα με συνυπολογισμό αναγνώρισης χρόνου εκτός αεροπορικών επιχειρήσεων στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των εισφορών, αρχίζει από την ημερομηνία αιτήσεως του ενδιαφερομένου για συνταξιοδότηση (εφόσον στην αίτηση συνταξιοδότησης υπάρχει το αίτημα για αναγνώριση χρόνου βάσει του Ν. 3050/02).

Αντίθετα, οι οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου εξακολουθούν να ισχύουν στην περίπτωση εξόφλησης των εισφορών με δόσεις.

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Σχετ. Εγκ. 22/97. Γεν. Έγγραφο Ε40/ 196/2.6.03.

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίσταται το α΄ εδάφιο του άρθρου 18 του Ν. 2458/1997 ως εξής:

“Στην ασφάλιση του ΙΚΑ και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος, υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν συγχρηματοδοτούμενα ή μη από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών.

Είναι σαφές ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ουσιαστικά επεκτείνεται η ασφάλιση στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ και σε ανέργους που παρακολουθούν μη συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ καταργείται ο περιορισμός του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’ αριθ. 22/97 Εγκύκλιο της Δ/νσής μας και το Γ.Ε. Ε40/196/2.6.03.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ

ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.

Ι.Κ.Α. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 1,85 3,70 5,55 1.1.70

0,30 0,60 0,90 1.1.93

2,15 4,30 6,45

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 0,80 1,20 1.1.70

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 5,75 11,50 17,25 1.7.91

0,92 1,83 2,75 1.1.93

6.67 13,33 20,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ – 1 1 1.8.61

ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ 2,20 1,40 3,60 1.3.76

ΤΕΑΜ 3 3 6 1.2.83

ΒΑΡΕΑ – ΤΕΑΜ (3)+1,25 (3) + 0,75 (6) + 2 = 8 1.1.93

1 2 3 25.8.54

ΑΝΕΡΓΙΑ 0,33 0,67 1 1.1.93

Ο.Α.Ε.Δ. 1,33 2,67 4

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ – 1 1 1.6.52

Δ ΛΟΕΜ 1 1 2 1.11.58

ΛΠΕα Α.Ε. – 0,15 0,15 1.3.90

ΛΑΕΚ “ (ΛΕΠΕΕ) – 0,20 0,20 1.1.88

“ ΕΛΠΕΚΕ – 0,25 0,25 1.1.94

“ ΕΚΛΑ 0,10 0,26 0,36

0,10 0,71 081

Ο.Ε.Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 0,75 1,75 1.1.88

Ο.Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 0,25 0,25 0,50 1.1.78

0,05 0,05 0,10 29.4.02

0,05 0,05 0,10 1.1.03

0,35 0,35 0,70

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 28.4.02 ΑΠΟ 29.4.02 ΕΩΣ 31.12.02 ΑΠΟ 1.1.03

ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.

1. ΜΙΚΤΑ 12,90 24,96 37,86 12,95 25,01 37,96 13,00 25,06 38,06

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 12,90 25,96 38,86 12,95 26,01 38,96 13,00 26,06 39,06

2. ΜΙΚΤΑ – ΤΕΑΜ 15,90 27,96 43,86 15,95 28,01 43,96 16,00 28,06 44,06

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 15,90 28,96 44,86 15,95 29,01 44,96 16,00 29,06 45,06

3. ΒΑΡΕΑ 15,10 26,36 41,46 15,15 26,41 41,56 15,20 26,46 41,66

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 15,10 27,36 42,46 15,15 27,41 42,56 15,20 27,46 42,66

4. ΒΑΡΕΑ – ΤΕΑΜ 19,35 30,11 49,46 19,40 30,16 49,56 19,45 30,21 49,66

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 19,35 31,11 50,46 19,40 31,16 50,56 19,45 31,21 50,66

5. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 6,23 11,63 17,86 6,28 11,68 17,96 6,33 11,73 18,06

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 6,23 12,63 18,86 6,28 12,68 18,96 6,33 12,73 19,06

6. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΤΕΑΜ 9,23 14,63 23,86 9,28 14,68 23,96 9,33 14,73 24,06

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 9,23 15,63 24,86 9,28 15,68 24,96 9,33 15,73 25,06

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 28.4.02 ΑΠΟ 29.4.02 ΕΩΣ 31.12.02 ΑΠΟ 1.1.03

ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.

7. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ) 10,35 19,86 30,21 10,40 19,91 30,31 10,45 19,96 30,41

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 10,35 20,86 31,21 10,40 20,91 31,31 10,45 20,96 31,41

8. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ –

ΤΕΑΜ – (ΑΠΛΑ) 13,35 22,86 36,21 13,40 22,91 36,31 13,45 22,96 36,41

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 13,35 23,86 37,21 13,40 23,91 37,31 13,45 23,96 37,41

9. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ 12,55 21,26 33,81 12,60 21,31 33,91 12,65 21,36 34,01

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 12,55 22,26 34,81 12,60 22,31 34,91 12,65 22,36 35,01

10.ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΒΑΡΕΑ – ΤΕΑΜ 16,80 25,01 41,81 16,85 25,06 41,91 16,90 25,11 42,01

Με επαγγελματικό

κίνδυνο 16,80 26,01 42,81 16,85 26,06 42,91 16,90 26,11 43,01

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 28.4.02 ΑΠΟ 29.4.02 ΕΩΣ 31.12.02 ΑΠΟ 1.1.03

ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.

ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 19,35 40,14 59,49 19,4 40,203 59,603 19,45 40,266 59,716

ΕΛΔΕΟ – 25% – 25% – 25%